วันที่
ชื่อเรื่อง
19  มี.ค. 2564
ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ RICOH รุ่น SPC-260DNW จำนวน 8 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 10 บ้านเนินเหล่า ตำบลหนองน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส หมู่ที่ 9 บ้านท่าพระจันทร์ ตำบลหนองน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรภายในหมู่ที่ 8 บ้านทางโค้ง ตำบลหนองน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) สพฐ. ภาคเรียนที่ 2/2563 ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 69 วัน นมโคพร้อมดื่มขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร นมยูเอชที รสจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างหอถังประปาถังสูง หมู่ที่ 6 บ้านเนินสะอาด ตำบลหนองน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินเสริมลูกรัง หมู่ที่ 3 บ้านหนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยประจำปี 2564 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 10 บ้านเนินเหล่า ตำบลหนองน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง