วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.พ. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองเรือ ประจำเดือน มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2563
จ้างเหมาเปลี่ยนแบตเตอรี่รถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านเนินเหล่า ตำบลหนองน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2563
จ้างโครงการเสริมลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 8 บ้านทางโค้ง ตำบลหนองน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2563
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านหนองน้ำใส จากบ้านนายช่วย ทองอาจ ถึงบ้านนางบุญช่วย ลาช้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2563
จ้างเหมายานพาหนะรถบัสโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 2 คัน เพื่อใช้ในการเดินทางโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานส่งเสริมอาชีพให้แก่ ผู้นำชุมชนราษฎรภายในชุมชน และพนักงานของอบต.หนองน้ำใส ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
จ้างเหมาจัดหาเวทีพร้อมประดับตกแต่งสถานที่ ตามโครงการการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จัดกิจกรรมอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุขพัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส. ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 150 คนๆละ 50 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง