วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ( สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซับนกแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลหนองน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ( สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองเรือ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2563
จ้างโครงการเสริมลูกรังถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 2 บ้านหนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านทางโค้ง ตำบลหนองน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินเสริมลูกรัง หมู่ที่ 3 บ้านหนองน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี 2563 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2563
วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 30 รายการ
15  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2563
จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพรถและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กจ 1682 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง