วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ส.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านเนินสะอาด ตำบลหนองน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 บ้านหนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านหนองเรือ ตำบลหนองน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมผู้ที่จะเข้าสู่สูงวัย จำนวน 50คนๆร่ะ105 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 100 คนๆล่ะ 130 บาท ตามโครงการหมู่บ้านชุมชนสะอาด ประจำปี2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านเนินเหล่า ตำบลหนองน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 9 บ้านท่าพระจันทร์ จากบ้านนายสังข์ ถึงบ้านนายธรรมบุตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านซับน้ำบุ้น ตำบลหนองน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2562
จ้างเหมาเปลี่ยนดรัมเครื่องปริ๊นเตอร์ Fuji P225 รหัสครุภัณฑ์ 484 60 0017 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง