วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (เร่งด่วน) หมู่ที่ 8 บ้านทางโค้ง บริเวณหน้าบ้านนายเหมือน ไสยเวช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2562
จ้างโครงการขุดวางท่อระบายน้ำ (เร่งด่วน) หมู่ที่ 9 บ้านท่าพระจันทร์ ตำบลหนองน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) สพฐ. ภาคเรียนที่ 1/2562 ประจำปีการศึกษา 2562 (เปิดเทอม)จำนวน 62 วัน นมโคพร้อมดื่มขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร นมพลาสเจอร์ไรส์ รสจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาถ่ายเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2562-พ.ศ.2565) พร้อมเข้าเล่มปกหนังสือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2562
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองเรือ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง