วันที่
ชื่อเรื่อง
19  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2562
จ้างเหมาเช่ายานพาหนะตามโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2562
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 48 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
จ้างโครงการถมที่สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 9 บ้านท่าพระจันทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
จ้างโครงการเสริมลูกรัง หมู่ที่ 9 บ้านท่าพระจันทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2562
ซื้อธงตราสัญลักษณ์ วปร. ขนาด 80x120 เซนติเมตร จำนวน 300 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2562
ซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 4 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง