วันที่
ชื่อเรื่อง
3  เม.ย. 2562
ซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 2 บาน ขนาดไม่ต่ำกว่า 40x118x75 เซนติเมตร จำนวน 4 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2562
ซื้อโทรทัศน์ LED TV แบบ Smart TV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2562
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 2,400 โดส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2562
จ้างเหมาทำไม้อัด ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร โครงเหล็กกล่องขนาด 1x1 นิ้ว สูง 2 เมตร พร้อมฐาน จำนวน 20 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2562
ซื้อถังขยะอินทรีย์ ขนาดบรรจุ ๖๖ ลิตร หูพลาสติกแบบล็อกได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2562
ซื้อถังขยะอินทรีย์ ขนาดบรรจุ 66 ลิตร หูพลาสติกแบบล็อกได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2562
ซื้อถังขยะ ขนาด ๑๒๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2562
ซื้อถังขยะ ขนาด 120 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2562
ซื้อว้สดุป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง