วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.ย. 2561
จ้างโครงการขุดวางท่อระบายน้ำ (เร่งด่วน) หมู่ที่ 5 บ้านซับนกแก้ว ตำบลหนองน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
จ้างโครงการขุดวางท่อระบายน้ำ (เร่งด่วน) หมู่ที่ 1 บ้านหนองเรือ ตำบลหนองน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
จ้างโครงการขุดวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 9 บ้านท่าพระจันทร์ ตำบลหนองน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
จ้างโครงการขุดวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านทางโค้ง ตำบลหนองน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านหนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 660 ตารางเมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร (ตามแบบ กรมปกครอง กระทรวงมหาดไทย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาทำอาหารว่างและอาหารพร้อมเครื่องดื่มเพื่อเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2561
จ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2561
ซื้อยางรถบรรทุกน้ำ พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2561
หมึกเครื่องปริ๊นเตอร์ Ricoh SP 220NW
6  ก.ย. 2561
วัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ