วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อธงตราสัญลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ขนาด ๖๐x๙๐ เซนติเมตร จำนวน ๓๐๐ ผืน และธงชาติไทย ขนาด ๖๐x๙๐ เซนติเมตร จำนวน ๓๐๐ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่มเพื่อเลี้ยงผู้เข้าร่วมโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ (จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เราทำความดีด้วยหัวใจ) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาทำอาหารว่างและอาหารพร้อมเครื่องดื่มเพื่อเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๔๓ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2561
จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมพร้อมอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 416 51 0007 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2561
ซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2,400 โด๊ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรด์ สำหรับเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2561 ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 62 วันทำการ นมโคพร้อมดื่ม 100% นมพลาสเจอร์ไรส์ รสจืด (ตรานมโรงเรียน) ขนาด 200 มิลลิลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2561
จ้างเหมาเปลี่ยนชุดปั๊มน้ำรถบรรทุกน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนำ้ใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2561
ซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาตรวจเช็คช่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๗ ๕๙ ๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง