วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ม.ค. 2563
จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุขพัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส. ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 150 คนๆละ 50 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวตามโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุขพัฒนาวัดตามแนวทาง ๕ ส. ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
จ้างเหมาประดับตกแต่งสถานที่ เนื่องในงานพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านหนองน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านทางโค้ง ตำบลหนองน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการขุดวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านซับเม็ก ตำบลหนองน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2562
จ้างเหมาย้ายพร้อมตรวจเช็คซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในพื้นที่ หมู่ที่ 7 บ้านซับน้ำบุ้น ตำบลหนองน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 3 บ้านหนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 9 บ้านท่าพระจันทร์ ตำบลหนองน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง