วันที่
ชื่อเรื่อง
15  พ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสาย หมู่ที่ 2 บ้านหนองน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2562
จ้างโครงการขุดวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านหนองเรือ จากบ้านนายประยูร มลใสกุล ถึงบ้านทางลงห้วยปะตง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) สพฐ. ภาคเรียนที่ 2/2562 ประจำปีการศึกษา 2562 (เปิดเทอม) จำนวน 80 วัน นมโคพร้อมดื่มขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร นมพลาสเจอร์ไรส์ รสจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2562
ซื้อสิ่งของวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2562
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) สพฐ. ภาคเรียนที่ 1/2562 (ปิดเทอม) ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 21 วัน นมโคพร้อมดื่มขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร รสจืด นมยูเอชที (ชนิดกล่อง) จำนวน 12,831 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
ซื้อเครื่องตบดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง