องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nong-namsai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ยุทธศาสตร์
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงานประปี
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.1)
งานจัดเก็บรายได้
ประกาศสอบราคา
ราคากลาง
แผนการจัดหาพัสดุ
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพ
ของอปท. LPA
การสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข้อมูลการดำเนินงาน
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
มาตรการผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
ประมวลจริยธรรม
คู่มือการปฏิบัติงาน
สถิติการให้บริการ

ประวัติความเป็นมา
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส  อำเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว  ตั้งอยู่ที่บ้านซับเม็ก เลขที่ 239 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองน้ำใส  อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว  ห่างจากอำเภอวัฒนานครประมาณ 20 กิโลเมตร 

ตำบลหนองน้ำใสแต่เดิมมีหมู่บ้านอยู่ในเขตตำบล 17 หมู่บ้าน สมัยนั้น นายบุญ ถาวรยิ่ง เป็นนายทะเบียนตำบล  การแจ้งเกิด แจ้งตาย แจ้งการย้ายเข้า การย้ายออก  เป็นไปยากลำบาก  เพราะพื้นที่ของตำบลหนองน้ำใสกว้างขวางมาก ทำให้การเดินทางไปมาไม่สะดวก สมัยนั้นมีนายจเด็จ  อินทร์สว่าง เป็นนายอำเภอวัฒนานคร  และมีนายบุญมา  ถาวรยิ่ง  เป็นกำนันตำบลหนองน้ำใส ตำบลหนองหมากฝ้ายได้ทำการขอแยกออกจากตำบลหนองน้ำใสเมื่อปี พ.ศ.2529 ทำให้ตำบลหนองน้ำใสมีจำนวนหมู่บ้าน 9 หมู่บ้าน  การที่ได้ชื่อว่าตำบลหนองน้ำใสนั้นเนื่องจากบรรพบุรุษได้มาทำการตั้งหมู่บ้านใกล้กับหนองน้ำ และในหนองน้ำนั้นมีน้ำใสสะอาดมาก  จึงได้ตั้งชื่อบ้านว่า หนองน้ำใสมาจนถึงปัจจุบัน

ตำบลหนองน้ำใสมีนายสมภพ  ศุภศักดิ์มนตรี  เป็นกำนันคนแรก และได้เกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. 2537 ในปีต่อมา นายธารา  ศุภศักดิ์มนตรี  ก็ได้รับการเลือกตั้งเป็นกำนันคนที่สอง และในปีปัจจุบันเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2547 ได้มีการเลือกตั้งกำนันอีกครั้งผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกำนันคนปัจจุบันชื่อ นายละ ทองชื่น  และได้มีการจัดตั้งขึ้นมาเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 เป็นต้นมา