องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nong-namsai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ยุทธศาสตร์
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงานประปี
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.1)
งานจัดเก็บรายได้
ประกาศสอบราคา
ราคากลาง
แผนการจัดหาพัสดุ
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพ
ของอปท. LPA
การสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข้อมูลการดำเนินงาน
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
มาตรการผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
ประมวลจริยธรรม
คู่มือการปฏิบัติงาน
สถิติการให้บริการ

สำนักงานปลัด
 
 
นายครคิด  ถาวรกุล
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
 
     
นายครคิด  ถาวรกุล  นางนุชรี   พรมทิพย์ นายณรินทร์  ไชยเสถียร
 นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ  นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
   
นางสาวกัญวัฒน์  ชะนะชัย  นายณงค์  ศรีโพนทอง นางจารุมาลย์  งามจั่นศรี 
เจ้าพนักงานธุรการ ปฎิบัติงาน
 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน   เจ้าพนักงานธุรการ
 
 
นางสาวณัฐสุดา  มีอาษา นายสมชาย  กุ่มงาม
นายฉลวย  เชียงสากุล 
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานขับรถน้ำ 
 

 นางสาวศิริลักษณ์   กลมงาม  นายพิทักษ์  สว่างชื่น นางสาวชุดารัตน์  สมัยกุล
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  คนงาน คนงาน

   
นางสาวประวีณ์นุช  ลีลาไพบูลย์สกุล
นายลือชา  ถาวรสุข  
คนงาน คนงาน