วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) สพฐ. เปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 60 วันทำการ นมโคพร้อมดื่มขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร นมยูเอชที รสจืด จำนวน 36,600 กล่องๆ ละ 7.82 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2565
ซื้อถังขยะ ขนาด 200 ลิตร จำนวน 280 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ หมู่ที่ 9 บ้านท่าพระจันทร์ ตำบลหนองน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2565
ผ้าม่าน ห้องประชุม/ห้องปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส
23  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร Fuji xerox DocuCentre S2110 หมายเลขครุภัณฑ์ 417-62-0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมเครื่องปริ๊นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 484-60-0017 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาเช่ารถปรับอากาศ เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2565
ซื้อของที่ระลึกตามโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน ประจำปี 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2565
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยศุนย์พัฒนาเด็กเล็กซับนกแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง