องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nong-namsai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.1)
งานจัดเก็บรายได้
ประกาศสอบราคา
ราคากลาง
ประชาสัมพันธ์
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม
 
ศูนย์ไอซีทีตำบล
เอกสารเผยแพร่
คู่มือประชาชน
คลังความรู้ (KM)
ระบบสารสนเทศ
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2558

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai


  เจ้าหน้าที่่ กกต.จังหวัดสระแก้ว ลงพื้นที่่่ มาสาธิตวิธีการใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง รุ่นที่่่ 4 Tha...
       วันที่่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 - 14.00 น. เจ้าหน้าที่่ กกต.จังหวัดสระแก้ว ลงพื้นที่่่ มาสาธิตวิธีการใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง รุ่นที่่่ 4 Thai Voting Machine ให้แก่ เจ้าหน้าที่่อบต. สมาชิกสภาอบต.ห...
 
  เจ้าหน้าที่่ กกต.จังหวัดสระแก้ว ลงพื้นที่่่ มาสาธิ...
  คณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส เข้าศ...
  คณะศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนอ...
  กิจกรรมโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพ...
  ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองกราด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 คร...
  ขอเชิญเที่ยวงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชา...
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส สมัยสาม...
  โครงการ อบต.เคลื่อนที่ร่วมกับอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ อ...
  ครงการ อบต.เคลือนที่่ ร่วมกับอำเภอยิ้มเคลื่อนที่่่
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ขอฝากประชาสัมพันธ์ ...
   
Poll for Administrator ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
 
โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล - ทำดี เริ่มได้ ที่ใ
ปั่นจักรยาน Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่
คืนความสุขให้ประเทศไทย