องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nong-namsai.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ยุทธศาสตร์
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงานประปี
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมประจำเดือน
หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่
หนังสือประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมสภาตำบล
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.1)
งานจัดเก็บรายได้
ประกาศสอบราคา
ราคากลาง
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการตรวจสอบ การรับ-การจ่ายพัสดุ ประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพ
ของอปท. LPA
การสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข้อมูลการดำเนินงาน
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
มาตรการผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
ประมวลจริยธรรม
คู่มือการปฏิบัติงาน
สถิติการให้บริการ
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส
 
ศูนย์ไอซีทีตำบล
เอกสารเผยแพร่
คู่มือประชาชน
คลังความรู้ (KM)
ระบบสารสนเทศ
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล
 
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2558

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai

  ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่่ 1 ครั้งที่่ 1 / 2565 วันที่่่ 5 มกราคม 2565 และประกาศเจตนารมณ์ป้องกันกา...
       วันที่่ 5 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นายละ ทองชื่น ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ได้ทำพิธีเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่่ 1 ครั้งที่่ 1 / 2565 โดยมีนายเทียม ...
 
  ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่่ 1 ครั้งที่่ 1 / 2565 ...
  นายอำเภอวัฒนานคร เป็นประธานเปิดสภาองค์การบริหารส่ว...
  รับมอบหีบบัตร และอุปกรณ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภา แล...
  ส่งมอบหีบ และอุปกรณ์การเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการ กปน...
  อบรมคณะกรรมการกปน. ประจำหน่วยเลือกตั้ง วันที่่ 23 ...
  อบรมคณะกรรมการกปน. ประจำหน่วยเลือกตั้ง วันที่่ 22 ...
  ร่วมเดินรณรงค์ และสื่อประชาสัมพันธ์สปอตเสียงการเชิ...
  โครงการอบต.เคลื่อนที่่ ร่วมกับอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที...
  กิจกรรม โครงการวันรักต้นไม้ประจำปี 2564 วันที่่ 12...
  ประชุมผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้...
   
   
 
โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล - ทำดี เริ่มได้ ที่ใ
ปั่นจักรยาน Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่
คืนความสุขให้ประเทศไทย