องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nong-namsai.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ยุทธศาสตร์
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2564
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงานประปี
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมประจำเดือน
หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่
หนังสือประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมสภาตำบล
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.1)
งานจัดเก็บรายได้
ประกาศสอบราคา
ราคากลาง
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการตรวจสอบ การรับ-การจ่ายพัสดุ ประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพ
ของอปท. LPA
การสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข้อมูลการดำเนินงาน
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
มาตรการผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
ประมวลจริยธรรม
คู่มือการปฏิบัติงาน
สถิติการให้บริการ
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส
 
ศูนย์ไอซีทีตำบล
เอกสารเผยแพร่
คู่มือประชาชน
คลังความรู้ (KM)
ระบบสารสนเทศ
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล
 
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2558

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai

  ปรับปรุงภูมิทัศน์ต้นสนที่หักทับหลังคา องคืการบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส
        เนื่องจากสถาการณ์อากาศฝนฟ้าลงกระโชกแรง จึงทำให้เกิดเหตุต้นสนหักทับหลังคาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใสนี้  ทางเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใสจึงได้ ตัดแต่งต้นสนเผื่อปรับปรุงภูมิทั...
 
  ปรับปรุงภูมิทัศน์ต้นสนที่หักทับหลังคา องคืการบริหา...
  เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง หมู่ 2 หมู่ 3 และ หมุ่ 8 ต....
  ส่งน้ำผู้กักตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช...
  ซ่อมไฟฟ้าหมู่ที่ 7 บ้านซับน้ำบุ้น
  ตรวจ Lpa ปี 2564
  ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่1 ประจำปี พศ2...
  ประชุมประจำเดือนพนักงาน-เจ้าหน้าที่ และต่อต้านคอร์...
  ซ่อมไฟฟ้าตามหมู่บ้าน ตำบลหนองน้ำใส
  งานซ่อมไฟรายทาง ม.7 ต.หนองน้ำใส
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและ เจ้าหน้าที่ อปพร ปล่อ...
   
   
 
โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล - ทำดี เริ่มได้ ที่ใ
ปั่นจักรยาน Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่
คืนความสุขให้ประเทศไทย