องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.nong-namsai.go.th

 
 
ประวัติความเป็นมา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส  อำเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว  ตั้งอยู่ที่บ้านซับเม็ก เลขที่ 239 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองน้ำใส  อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว  ห่างจากอำเภอวัฒนานครประมาณ 20 กิโลเมตร 

ตำบลหนองน้ำใสแต่เดิมมีหมู่บ้านอยู่ในเขตตำบล 17 หมู่บ้าน สมัยนั้น นายบุญ ถาวรยิ่ง เป็นนายทะเบียนตำบล  การแจ้งเกิด แจ้งตาย แจ้งการย้ายเข้า การย้ายออก  เป็นไปยากลำบาก  เพราะพื้นที่ของตำบลหนองน้ำใสกว้างขวางมาก ทำให้การเดินทางไปมาไม่สะดวก สมัยนั้นมีนายจเด็จ  อินทร์สว่าง เป็นนายอำเภอวัฒนานคร  และมีนายบุญมา  ถาวรยิ่ง  เป็นกำนันตำบลหนองน้ำใส ตำบลหนองหมากฝ้ายได้ทำการขอแยกออกจากตำบลหนองน้ำใสเมื่อปี พ.ศ.2529 ทำให้ตำบลหนองน้ำใสมีจำนวนหมู่บ้าน 9 หมู่บ้าน  การที่ได้ชื่อว่าตำบลหนองน้ำใสนั้นเนื่องจากบรรพบุรุษได้มาทำการตั้งหมู่บ้านใกล้กับหนองน้ำ และในหนองน้ำนั้นมีน้ำใสสะอาดมาก  จึงได้ตั้งชื่อบ้านว่า หนองน้ำใสมาจนถึงปัจจุบัน

ตำบลหนองน้ำใสมีนายสมภพ  ศุภศักดิ์มนตรี  เป็นกำนันคนแรก และได้เกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. 2537 ในปีต่อมา นายธารา  ศุภศักดิ์มนตรี  ก็ได้รับการเลือกตั้งเป็นกำนันคนที่สอง และในปีปัจจุบันเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2547 ได้มีการเลือกตั้งกำนันอีกครั้งผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกำนันคนปัจจุบันชื่อ นายละ ทองชื่น  และได้มีการจัดตั้งขึ้นมาเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 เป็นต้นมา