องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.nong-namsai.go.th

 
 
สภา อบต.


 นายละ  ทองชื่น
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.087-1423310


นางสาวสุภานี  เชียงสากุล
นางครองแก้ว  เพ็ชรสมบัติ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.061-2397865
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.082-2078579

นายนรินทร์ นาเมืองรักษ์ 
นางสาวสุภานี  เชียงสากุล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่  1
โทร.061-1461571
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
โทร.061-2397865


นายคำใส เกษมเจริญ
นายเทียม สมัยกุล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3
โทร.082-9652250
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
โทร.086-1262831

นายวิเศษ  ไชยโคตร
นายวิเชียร  ถาวรวัฒน์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
โทร.080-1715011
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
โทร.085-6975161
นางสาวสุรีพร  กันนิยม
นายละ  ทองชื่น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
โทร.090-5023257
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
โทร.087-1423310

นายสังคม  กลิ่นไกล
นางครองแก้ว  เพ็ชรสมบัติ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9
โทร.092-6434245
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10
โทร.082-2078579