องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.nong-namsai.go.th

 
 
สำนักงานปลัด

 
นายครคิด  ถาวรกุล
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
 
   
นายครคิด  ถาวรกุล  นางนุชรี   พรมทิพย์ -ว่าง-
 นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ  นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
   
นางสาวกัญวัฒน์  ชะนะชัย  นายณงค์  ศรีโพนทอง นางจารุมาลย์  งามจั่นศรี 
เจ้าพนักงานธุรการ ปฎิบัติงาน
 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน   เจ้าพนักงานธุรการ
 
 
นางสาวณัฐสุดา  มีอาษา -ว่าง- นายฉลวย  เชียงสากุล 
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานขับรถน้ำ 
 

 นางสาวศิริลักษณ์   กลมงาม  นายพิทักษ์  สว่างชื่น นางสาวชุดารัตน์  สมัยกุล
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  คนงาน คนงาน

 
นางสาวประวีณ์นุช  ลีลาไพบูลย์สกุล
-ว่าง-
 
คนงาน คนงาน