องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.nong-namsai.go.th

 
 
สำนักปลัด

 
นางชญาชล  คำเพ็ง
ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
   
-ว่าง- นางนุชรี   พรมทิพย์ นายพันศักดิ์  เชื้อสีดา
 นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
   
นางสาวกัญวัฒน์  ชะนะชัย -ว่าง- นางจารุมาลย์  งามจั่นศรี 
เจ้าพนักงานธุรการ ปฎิบัติงาน
 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน   เจ้าพนักงานธุรการ
 

 
นางสาวณัฐสุดา  มีอาษา นายพรรษกร จ้อยจันทร์
นายฉลวย  เชียงสากุล 
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย
พนักงานขับรถน้ำ 
 
 
 นางสาวศิริลักษณ์   กลมงาม -ว่าง- นายพิทักษ์  สว่างชื่น
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานจ้างทั่วไป คนงาน

 
นางสาวประวีณ์นุช  ลีลาไพบูลย์สกุล
-ว่าง-
 นางสาวชุดารัตน์คนงาน  สมัยกุล
คนงาน คนงาน