องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.nong-namsai.go.th

 
 
กองคลัง

 
นางชญาชล  คำเพ็ง 
 ผู้อำนวยการกองคลัง
     
นางสาววิมล  ทองคำ     นายเหล็ก  เสาทอง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน     เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน
 
 
 นางสาววิลาวัณย์  ทองชื่น
นางสาวโยษิตา  สินคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและการบัญชี 
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 
 

-ว่าง-  

 พนักงานจ้างทั่วไป