องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.nong-namsai.go.th

 
 
กองคลัง

 
นางชญาชล  คำเพ็ง 
 ผู้อำนวยการกองคลัง
     
นางสาววิมล  ทองคำ     นายเหล็ก  เสาทอง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน     เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน
 
 นางสาววิลาวัณย์  ทองชื่น นางสาวปาลิตา ศุภศักดิ์มนตรี  นางสาวลดาวรรณ  โฉสูงเนิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและการบัญชี   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
   
  -ว่าง-  
   พนักงานจ้างทั่วไป