องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.nong-namsai.go.th

 
 
กองช่าง

 
นายเหล็ก  เสาทอง
 เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
 

 
 นายสุเทพ  เรืองใจมั่น  นายปรีชา  ถาวรสุข -ว่าง-
 ผู้ช่วยช่างโยธา  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน