องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.nong-namsai.go.th

 
 
กองการศึกษา


 
นางเนาวรัตน์ มากสวาสดิ์ 
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
-ว่าง-
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
   
 นางสาวสุนีย์  น้ำเย็น นางสาวกรรณิการ์  สายทอง 
นางสาวรัตน์มณี ซ้อยสิงคำ 
 ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก
 
 

 นางสาวณัฐวรรณ ใสเวช    -ว่าง-
ผู้ดูแลเด็ก    ผู้ดูแลเด็ก