องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.nong-namsai.go.th

 
 
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน

 สภาพทั่วไป

       1ลักษณะที่ตั้งและประวัติความเป็นมาของตำบลหนองน้ำใส

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส  อำเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว  ตั้งอยู่ที่บ้านซับเม็ก เลขที่ 239 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองน้ำใส  อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว  ห่างจากอำเภอวัฒนานครประมาณ 20 กิโลเมตร 

ตำบลหนองน้ำใสแต่เดิมมีหมู่บ้านอยู่ในเขตตำบล 17 หมู่บ้าน สมัยนั้น นายบุญ ถาวรยิ่ง เป็นนายทะเบียนตำบล  การแจ้งเกิด แจ้งตาย แจ้งการย้ายเข้า การย้ายออก  เป็นไปยากลำบาก  เพราะพื้นที่ของตำบลหนองน้ำใสกว้างขวางมาก ทำให้การเดินทางไปมาไม่สะดวก สมัยนั้นมีนายจเด็จ  อินทร์สว่าง เป็นนายอำเภอวัฒนานคร  และมีนายบุญมา  ถาวรยิ่ง  เป็นกำนันตำบลหนองน้ำใส ตำบลหนองหมากฝ้ายได้ทำการขอแยกออกจากตำบลหนองน้ำใสเมื่อปี พ.ศ.2529 ทำให้ตำบลหนองน้ำใสมีจำนวนหมู่บ้าน 9 หมู่บ้าน  การที่ได้ชื่อว่าตำบลหนองน้ำใสนั้นเนื่องจากบรรพบุรุษได้มาทำการตั้งหมู่บ้านใกล้กับหนองน้ำ และในหนองน้ำนั้นมีน้ำใสสะอาดมาก  จึงได้ตั้งชื่อบ้านว่า หนองน้ำใสมาจนถึงปัจจุบัน

ตำบลหนองน้ำใสมีนายสมภพ  ศุภศักดิ์มนตรี  เป็นกำนันคนแรก และได้เกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. 2537 ในปีต่อมา นายธารา  ศุภศักดิ์มนตรี  ก็ได้รับการเลือกตั้งเป็นกำนันคนที่สอง และในปีปัจจุบันเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2547 ได้มีการเลือกตั้งกำนันอีกครั้งผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกำนันคนปัจจุบันชื่อ นายละ ทองชื่น  และได้มีการจัดตั้งขึ้นมาเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 เป็นต้นมา

2เนื้อที่

เนื้อที่ของตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว มีเนื้อที่ทั้งหมด 70,031.25 ไร่ หรือ 112.5 ตารางกิโลเมตร

3. อาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง

ทิศเหนือ          มีอาณาเขตติดต่อกับ       ตำบลหนองหมากฝ้าย ตำบลช่องกุ่ม อำเภอวัฒนานคร

ทิศใต้             มีอาณาเขตติดต่อกับ       ตำบลหนองแวง อำเภอวัฒนานคร

ตำบลหันทราย  อำเภออรัญประเทศ

ทิศตะวันออก     มีอาณาเขตติดต่อกับ       ตำบลช่องกุ่ม  อำเภอวัฒนานคร

ทิศตะวันตก      มีอาณาเขตติดต่อกับ       ตำบลหนองตะเคียนบอน  ตำบลโนนหมากเค็ง

อำเภอวัฒนานคร

4. ลักษณะ ภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศในเขตตำบลหนองน้ำใสมีลักษณะพื้นที่ราบลุ่มและที่ดอน

5.  จำนวนหมู่บ้าน  / ประชากร

 


 

มีความหนาแน่นเฉลี่ย  58.88  คน/ตารางกิโลเมตร   จำนวนครัวเรือน   1,771  ครัวเรือน

(ข้อมูลจากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง : อำเภอวัฒนานคร    เดือน 4 เมษายน 2556)

6. พื้นที่สาธารณประโยชน์  จำนวน  12  แห่ง

1. ทุ่งหนองเรือสาธารณประโยชน์                     เนื้อที่  47  ไร่  2  งาน  2  ตารางวา

2. ซับอีตูสาธารณประโยชน์                            เนื้อที่  13  ไร่  2  งาน  49  ตารางวา 

3. หนองผัดกระเฉด,หนองไฮ                           เนื้อที่  252  ไร่  1  งาน  76  ตารางวา 

4. หนองน้ำใส                                           เนื้อที่  49  ไร่  0  งาน  25  ตารางวา 

5. ป่าช้าบ้านหนองน้ำใส                               เนื้อที่  19  ไร่  2  งาน  59  ตารางวา 

6. ที่เอนกประสงค์บ้านหนองเรือ                       เนื้อที่  20  ไร่  1  งาน  12  ตารางวา 

7. ป่าช้าบ้านเนินสะอาด                               เนื้อที่  81  ไร่  1  งาน  95  ตารางวา

8. ป่าช้าเล็กบ้านเนินสะอาด                           เนื้อที่  12 ไร่

9. เนินหนองตุกลุกสาธารณประโยชน์                 เนื้อที่  441  ไร่  0  งาน  88  ตารางวา 

10. ป่าช้าบ้านหนองเรือ                                เนื้อที่  16  ไร่  2  งาน  18  ตารางวา 

11.   สระน้ำบ้านหนองน้ำใส                            เนื้อที่  2  ไร่  3  งาน  74  ตารางวา 

12.   ที่สาธารณะประโยชน์ (หนองผึ้ง)                 เนื้อที่  5  ไร่