องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.nong-namsai.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

 
นายสนธยา  ฟ้าทัย
ลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส
โทร 061-9456391
     
นายครคิด  ถาวรกุล   นางชญาชล  คำเพ็ง
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร.086-0243164

ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.098-2591915
   
นายบัณฑิต ผลาหาญ   นางเนาวรัตน์ มากสวาสดิ์
 ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.080-8258146
   ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โทร.0860603933