องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.nong-namsai.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

 
นางชญาชล  คำเพ็ง
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส
โทร.098-2591915
     
นางชญาชล  คำเพ็ง   นางชญาชล  คำเพ็ง
ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร.098-2591915

ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.098-2591915
   
นายเหล็ก  เสาธง
  นางเนาวรัตน์ มากสวาสดิ์
 เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.086-2494186
   ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
โทร.0860603933