องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.nong-namsai.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 37 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส สมัยวิสามัญสมัยที่่ 4 ครั้งที่่ 1 ประจำปี 2565 วันที่่ 11 ตุลาคม 2565 [ 18 ต.ค. 2565 ]21
2 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส สมัยวิสามัญสมัยที่่ 3 ครั้งที่่ 1 ประจำปี 2565 วันที่่ 19 กันยายน 2565 [ 23 ก.ย. 2565 ]20
3 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส สมัยสามัญสมัยที่่ 3 ครั้งที่่ 1 ประจำปี 2565 วันที่่ 2 สิงหาคม 2565 และสมัยสามัญสมัยที่่ 3 ครั้งที่่ 2 ประจำปี 2565 [ 15 ส.ค. 2565 ]20
4 ขยายเวลาการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส สมัยวิสามัญสมัยที่่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 29 ก.ค. 2565 ]22
5 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส สมัยวิสามัญสมัยที่่ 1 ครั้งที่่ 2 ประจำปี 2565 วันที่่ 1 มีนาคม 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]21
6 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส สมัยวิสามัญสมัยที่่ 1 ครั้งที่่ 1 ประจำปี 2565 วันที่่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 [ 28 ก.พ. 2565 ]20
7 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส สมัยสามัญสมัยที่่ 1 ครั้งที่่ 1 ประจำปี 2565 วันที่่ 5 มกราคม 2565 [ 11 ม.ค. 2565 ]21
8 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ครั้งแรก เมื่อวันที่่ 29 ธันวาคม 2564 [ 4 ม.ค. 2565 ]20
9 ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส สมัยวิสามัญ สมัยที่่ 1 ครั้่งที่่ 1 ประจำปี 2564 [ 29 ก.ย. 2564 ]68
10 ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่่ 3 ครั้่งที่่ 2 ประจำปี 2564 [ 18 ส.ค. 2564 ]70
11 ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่่ 3 ครั้่งที่่ 1 ประจำปี 2564 [ 10 ส.ค. 2564 ]68
12 ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่่ 2 ครั้่งที่่ 1 ประจำปี 2564 [ 24 พ.ค. 2564 ]68
13 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส สมัยสามัญ ครั้งที่่่ 1 ครั้งที่่ 1 ประจำปี 2564 ลงวันที่่่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศ วันที่่่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 [ 17 ก.พ. 2564 ]149
14 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่่่่ 4 ครั้งที่่่ 1 ประจำปี 2563 ลงวันที่่่ 29 ธันวาคม 2563 [ 12 ม.ค. 2564 ]145
15 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส สมัยวิสามัญ สมัยที่่่่ 3 ครั้งที่่่ 1 ประจำปี 2563 ลงวันที่่่ 26 ตุลาคม 2563 [ 6 พ.ย. 2563 ]146
16 สถานที่่่ทำงาน สภาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส [ 9 ต.ค. 2563 ]141
17 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส สมัยวิสามัญ สมัยที่่่่ 2 ครั้งที่่่ 1 ประจำปี 2563 ลงวันที่่่ 29 กันยายน 2563 [ 5 ต.ค. 2563 ]205
18 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส สมัยวิสามัญ ครั้งที่่่ 1 ครั้งที่่ 2 ประจำปี 2563 ลงวันที่่่ 30 สิงหาคม 2563 [ 4 ก.ย. 2563 ]140
19 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส สมัยวิสามัญสมัยที่่ 1 ครั้งที่่่ 1 ประจำปี 2563 ลงวันที่่่ 31 สิงหาคม 2563 [ 31 ส.ค. 2563 ]138
20 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส สมัยสามัญสมัยที่่ 3 ครั้งที่่่ 1 ประจำปี 2563 ลงวันที่่่ 11 สิงหาคม 2563 [ 24 ส.ค. 2563 ]146
 
หน้า 1|2