องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.nong-namsai.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส สมัยวิสามัญ สมัยที่่ 1 ครั้่งที่่ 1 ประจำปี 2564 [ 29 ก.ย. 2564 ]9
2 ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่่ 3 ครั้่งที่่ 2 ประจำปี 2564 [ 18 ส.ค. 2564 ]9
3 ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่่ 3 ครั้่งที่่ 1 ประจำปี 2564 [ 10 ส.ค. 2564 ]8
4 ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่่ 2 ครั้่งที่่ 1 ประจำปี 2564 [ 24 พ.ค. 2564 ]8
5 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส สมัยสามัญ ครั้งที่่่ 1 ครั้งที่่ 1 ประจำปี 2564 ลงวันที่่่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศ วันที่่่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 [ 17 ก.พ. 2564 ]97
6 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่่่่ 4 ครั้งที่่่ 1 ประจำปี 2563 ลงวันที่่่ 29 ธันวาคม 2563 [ 12 ม.ค. 2564 ]92
7 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส สมัยวิสามัญ สมัยที่่่่ 3 ครั้งที่่่ 1 ประจำปี 2563 ลงวันที่่่ 26 ตุลาคม 2563 [ 6 พ.ย. 2563 ]90
8 สถานที่่่ทำงาน สภาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส [ 9 ต.ค. 2563 ]84
9 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส สมัยวิสามัญ สมัยที่่่่ 2 ครั้งที่่่ 1 ประจำปี 2563 ลงวันที่่่ 29 กันยายน 2563 [ 5 ต.ค. 2563 ]153
10 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส สมัยวิสามัญ ครั้งที่่่ 1 ครั้งที่่ 2 ประจำปี 2563 ลงวันที่่่ 30 สิงหาคม 2563 [ 4 ก.ย. 2563 ]89
11 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส สมัยวิสามัญสมัยที่่ 1 ครั้งที่่่ 1 ประจำปี 2563 ลงวันที่่่ 31 สิงหาคม 2563 [ 31 ส.ค. 2563 ]84
12 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส สมัยสามัญสมัยที่่ 3 ครั้งที่่่ 1 ประจำปี 2563 ลงวันที่่่ 11 สิงหาคม 2563 [ 24 ส.ค. 2563 ]93
13 หนังสือ ขอเชิญประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่่ 1 ครั้งที่่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 18 ส.ค. 2563 ]95
14 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่่่ 2 ครั้งที่่่ 1 ครั้งที่่ 2 ประจำปี 2563 ลงวันที่่่ 13 พฤษภาคม 2563 ประกาศณ วันที่่่ 20 พฤษภาคม 2563 [ 20 พ.ค. 2563 ]95
15 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่่ 1 ครั้งที่่่ 1 ประจำปี 2563 ลงวันที่่่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศ ณ วันที่่่ 10 เมษายน 2563 [ 10 เม.ย. 2563 ]89
16 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส สมัยสามัญ ครั้งที่่่ 4 ประจำปี 2562 ลงวันที่่่ 25 ธันวาคม 2562 [ 25 ธ.ค. 2562 ]87
17 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส สมัยวิสามัญ สมัยที่่่่ 4 ครั้งที่่่ 1 ประจำปี 2562 ลงวันที่่่ 17 ตุลาคม 2562 [ 17 ต.ค. 2562 ]88
18 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส สมัยวิสามัญ ครั้งที่่่ 4 ครั้งที่่ 1 ประจำปี 2562 ลงวันที่่่ 17 ตุลาคม2562 [ 17 ต.ค. 2562 ]88
19 ขอเชิญประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 10 ต.ค. 2562 ]93
20 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส สมัยวิสามัญ สมัยที่่่ 3 ครั้งที่่่ 1 ประจำปี 2562 ลงวันที่่่ 26 กันยายน 2562 [ 26 ก.ย. 2562 ]703
 
หน้า 1|2