องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.nong-namsai.go.th

 
 
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน


หนังสือ เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ขอส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่่ 4 พ.ศ. 2564

    รายละเอียดข่าว

หนังสือส่ง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ที่่ สก 75801/191 ลงวันที่่่ 18 พฤษภาคม 2564                   เรื่อง ขอส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2564 เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่่่ 4 พ.ศ. 2564 
   เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

    เอกสารประกอบ

หนังสือ เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ขอส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่่ 4 พ.ศ. 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 พ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองน้ำใส