องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.nong-namsai.go.th

 
 
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของอปท. LPA


ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครอองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA ) ประจำปี 2564

    รายละเอียดข่าว

หนังสืออำเภอวัฒนานคร ที่ สก 0023.14/ ว 1082 ลงวันที่่ 1 ตุลาคม 2564 เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Perfoemance Assessment : LPA) ประจำปี 2564

    เอกสารประกอบ

ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครอองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA ) ประจำปี 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองน้ำใส