องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.nong-namsai.go.th

 
 
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน


ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ..ศ 2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่่ 4 ครั้งที่่ 1 พ.ศ. 2565 ประกาศ ณ วันที่่่ 24 กุมภาพันธื 2565

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหาส่วนตำบลหนองน้ำใส เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2564 - 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่่ 4 ครั้งที่่ 1 พ.ศ. 2565 ประกาศ ณ วันที่่่ 24 เดือนกุมภาพันธ์ 2565    เอกสารประกอบ

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ..ศ 2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่่ 4 ครั้งที่่ 1 พ.ศ. 2565 ประกาศ ณ วันที่่่ 24 กุมภาพันธื 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 ก.พ. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองน้ำใส