องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nong-namsai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำลหนองน้ำใส ได้ลงพื้นที่ออกประชาวิจารย์ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการตราข้อบัญญัติตำบล ประจำปี งบประมาณ 2563


วันที่่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.30 - 20.30 น. นายบัณฑิต ผลาหาญ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส และพนักงานเจ้าหน้าที่่ องค์การบริหารส่วนตำลหนองน้ำใส ได้ลงพื้นที่ออกประชาวิจารย์ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการตราข้อบัญญัติตำบล ประจำปี งบประมาณ 2563 ประชากร ของหมู่ที่่ 2 บ้านหนองน้ำใส ประชากร ของหมู่ที่ 3 บ้านหนองน้ำใส ของประชากรหมู่ที่่ 8 บ้านหนองน้ำใส ลงพื้นที่่ ร่วมรับฟัง ณ ศาลากลางบ้านหมู่ที่่ 2 บ้านหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว