องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nong-namsai.go.th
 
 
 


ประชุมประจำเดือน ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง อบต.หนองน้ำใส ครั้งที่่ 3/2564


วันที่่่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายบัณฑิต ผลาหาญ ผู้อำนวยการกองช่างรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ได้ประชุมประจำเดือน  กับ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เพื่อประชุมปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆ