องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nong-namsai.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 2561-2564 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 [ 28 มิ.ย. 2562 ]9
2 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 2561-2564 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561(ต่อ) [ 28 มิ.ย. 2562 ]9
3 คำสั่งที่ 143 ลว 29 มิถุนายน 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริการส่วนตำบลหนองน้ำใส [ 29 มิ.ย. 2561 ]9
4 คำสั่งที่ 144 ลว 29 มิถุนายน 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริการส่วนตำบลหนองน้ำใส [ 29 มิ.ย. 2561 ]9
5 คำสั่งที่ 145 ลว 29 มิถุนายน 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ในการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) [ 29 มิ.ย. 2561 ]13