องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nong-namsai.go.th
 
 
ประมวลจริยธรรม
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายบิรหารประจำปี งบประมาณ 2563 [ 23 มิ.ย. 2563 ]11
2 ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 23 มิ.ย. 2563 ]10
3 ประกาศ เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 22 มิ.ย. 2563 ]10
4 ประกาศ เรือง มาตรการการใช้ดุลพินิจ และอำนาจหน้าที่่่่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 22 มิ.ย. 2563 ]10
5 คำสั่ง เรื่อง การแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี งบประมาณ 2563 [ 22 มิ.ย. 2563 ]10
6 รายงานผลการดำเนินงาน โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 20 มิ.ย. 2562 ]10
7 ประมวลมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม ของพนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง ข้าราชการท้องถิ่นผ่ายบริหาร ข้าราชการท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ 2561 [ 20 มิ.ย. 2562 ]10
8 ประกาศ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม [ 28 ธ.ค. 2561 ]11
9 มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ และพนักงานจ้าง ขององค์การส่วนตำบลหนองน้ำใส ประจำปี งบประมาณ 2562 [ 26 ธ.ค. 2561 ]10
10 มาตรฐานการใช้ดุลพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 26 ธ.ค. 2561 ]10
 
หน้า 1|2