องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.nong-namsai.go.th

 
 
 


กองช่าง ซ่อมไฟรายทาง หมู่ที่่ 3 บ้านหนองน้ำใส วันที่่ 3 พฤษภาคม 2565


วันอังคาร ที่่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น.

นายเทียม ทององค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ได้มอบหมายให้ นายปรีชา ถาวรสุข ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า และ นายพิทักษ์ สว่างชื่น คนงาน เจ้าหน้าที่่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ลงพื้ันที่่ ซ่อมไฟรายทาง หมู่ที่่ 3 บ้านหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

เพื่อให้ไฟรายทางส่องสว่างและใช้งานได้ตามปกติ

งานบริหารคืองานของเรา

2022-07-28
2022-07-18
2022-07-05
2022-06-08
2022-06-07
2022-06-03
2022-05-30
2022-05-24
2022-05-10
2022-05-08