องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.nong-namsai.go.th

 
 
 


เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรหนองหมากฝ้าย ฝึกเข้มยุทธวิธีใช้ไม้ง่ามให้กับ เจ้าหน้าที่อาสามัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลหนองน้ำใส ในวันที่ 21 มิถุนายน 2566


วันที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น.

เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรหนองหมากฝ้าย ฝึกเข้มยุทธวิธีใช้ไม้ง่ามให้กับ เจ้าหน้าที่อาสามัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลหนองน้ำใส จำนวน 50 นาย และเจ้าหน้าที่ป้องกับรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนำ้ใส เพื่อระงับเหตุบุคคลคุ้มคลั่ง ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส วันที่ 21 มิถุนายน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะ ประสบการณ์ สามารถระงับเหตุกรณีบุคคลวิกลจริต มีอาการคุ้มคลั่ง เพื่อเป็นการลดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

2024-07-16
2024-07-12
2024-07-04
2024-07-04
2024-07-02
2024-06-07
2024-06-06
2024-06-05
2024-05-28
2024-04-30