องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.nong-namsai.go.th

 
 
 


ทำลายและเผาบัตรเลือกตั้ง นายก และสมาชิกสภาองค์การบริส่วนตำบลหนองน้ำใส วันที่ 28 มิถุนายน 2566


วันพุธ ที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น.

      นางชญาชล คำเพ็ง ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส และเจ้าหน้าที่ ได้ทำลายบัตรและเผาบัตรเลือกตั้ง ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระแก้ว ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบัตร เลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามระเบียบ คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 หมวดที่ 16 ส่วนที่ 12 อนุมัติ ให้ทำลายบัตรเลือกตั้ง โดยใช้วิธีการเผาทำลาย นั้น

            คณะกรรมการทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ได้ดำเนินการทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น เสร็จสิ้นเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันพุธ ที่ 28 มิถุนายน 2566

2024-07-16
2024-07-12
2024-07-04
2024-07-04
2024-07-02
2024-06-07
2024-06-06
2024-06-05
2024-05-28
2024-04-30