องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.nong-namsai.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 20 เม.ย. 2565 ]80
2 ประกาศ ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว [ 13 ม.ค. 2565 ]3
3 ประกาศ แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 13 ม.ค. 2565 ]3
4 ประกาศ มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 12 ม.ค. 2565 ]3
5 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 2 เม.ย. 2564 ]123
6 ประกาศ มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 มี.ค. 2564 ]156
7 โครงการยกย่องผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2563 [ 8 ม.ค. 2564 ]120
8 ประกาศ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายบิรหารประจำปี งบประมาณ 2563 [ 23 มิ.ย. 2563 ]130
9 ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 23 มิ.ย. 2563 ]131
10 ประกาศ เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 22 มิ.ย. 2563 ]135
11 ประกาศ เรือง มาตรการการใช้ดุลพินิจ และอำนาจหน้าที่่่่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 22 มิ.ย. 2563 ]134
12 คำสั่ง เรื่อง การแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี งบประมาณ 2563 [ 22 มิ.ย. 2563 ]131
13 รายงานผลการดำเนินงาน โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 20 มิ.ย. 2562 ]158
14 ประมวลมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม ของพนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง ข้าราชการท้องถิ่นผ่ายบริหาร ข้าราชการท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ 2561 [ 20 มิ.ย. 2562 ]143
15 ประกาศ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม [ 28 ธ.ค. 2561 ]127
16 มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ และพนักงานจ้าง ขององค์การส่วนตำบลหนองน้ำใส ประจำปี งบประมาณ 2562 [ 26 ธ.ค. 2561 ]143
17 มาตรฐานการใช้ดุลพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 26 ธ.ค. 2561 ]136
18 ประมวลจริยธรรมอบต.หนองน้ำใส [ 10 ต.ค. 2561 ]138
19 ประกาศ เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี [ 28 ธ.ค. 2560 ]123
20 มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส [ 5 ม.ค. 2560 ]124