องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.nong-namsai.go.th

 
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 25 เม.ย. 2565 ]20
2 ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส [ 1 เม.ย. 2564 ]72
3 ประกาศ เรื่อง มาตรการการใช้ดุลพินิจ [ 6 ต.ค. 2563 ]5
4 ประกาศ เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคคลากรแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 6 ต.ค. 2563 ]5
5 ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 6 ต.ค. 2563 ]5
6 ประกาศ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 5 ต.ค. 2563 ]5
7 ประกาศ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสีย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต [ 5 ต.ค. 2563 ]5
8 ประกาศ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 5 ต.ค. 2563 ]5
9 ประกาศ เรื่องมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 5 ต.ค. 2563 ]5
10 ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 5 ต.ค. 2563 ]5