องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.nong-namsai.go.th

 
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่ง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 10 มี.ค. 2565 ]74
2 การแบ่งและมอบหมายหน้าที่่่การปฏิบัติงนของพนักงานและลูกจ้างกองคลัง [ 13 ส.ค. 2564 ]115
3 รายงานผลการมอบอำนาจ อนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]117
4 คำสั่ง ที่่ 77 / 2564 เรื่อง พนักงานส่วนตำบลเดินทางไปราชการ [ 19 มี.ค. 2564 ]51
5 แจ้งประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 4 ม.ค. 2564 ]119
6 การแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนปลัด [ 29 ธ.ค. 2563 ]117
7 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด [ 29 ธ.ค. 2563 ]115
8 การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนปลัด [ 29 ธ.ค. 2563 ]113
9 การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนปลัด [ 29 ธ.ค. 2563 ]118
10 การมอบหมายอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่่ราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด [ 9 ธ.ค. 2563 ]117
11 การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่่่ภายในสำนักปลัด [ 29 เม.ย. 2563 ]116
12 การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่่่ภายในกองช่าง [ 21 เม.ย. 2563 ]115
13 การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่่่ภายในกองการศึกษาฯ [ 21 เม.ย. 2563 ]113
14 คำสั่งที่่ 106/2563 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้อกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตำบลหนองน้ำใส [ 14 เม.ย. 2563 ]48