องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.nong-namsai.go.th

 
 
ราคากลาง
ข้อมูลทั้งหมด 92 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล ม. 2 ตำบลหนองนำ้ใส [ 30 พ.ย. 542 ]109
62 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่ 1 จากบ้านนายสิทธิชัย – บ้านนายอเนก ถามั่งมี สายที่ 2 จากบ้านนายบุญมี ลาชัย – บ้านนายนิคม ทองอาจ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองน้ำใส [ 30 พ.ย. 542 ]396
63 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายบุญธรรม – บ้านนางคำ นาง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองน้ำใส [ 30 พ.ย. 542 ]378
64 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายคำน้อย ถึงบ้าน นายชำนาญ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองน้ำใส [ 30 พ.ย. 542 ]366
65 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากขอบสระประมง – สวนนาย ชำนาญ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองน้ำใส [ 30 พ.ย. 542 ]707
66 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายพูลพิใส – สวนนายบุญ เพ็ง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองน้ำใส [ 30 พ.ย. 542 ]357
67 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายเทียม – บ้านอรัญญา สมัยกุล หมู่ที่ 4 บ้านซับเม็ก ตำบลหนองน้ำใส [ 30 พ.ย. 542 ]400
68 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ตำบลหนองน้ำใส [ 30 พ.ย. 542 ]359
69 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากแยกหน้าสำนักสงฆ์ท่าพระจันทร์ – บ้านนางกรอง บัวแก้ว หมู่ที่ 9 บ้านท่าพระจันทร์ ตำบลหนองน้ำใส [ 30 พ.ย. 542 ]573
70 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง จากสวนนายประสิทธิ์ – ถึงสวนนายประทีป หมู่ที่ 9 ตำบลหนองน้ำใส [ 30 พ.ย. 542 ]356
71 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายที่ ๑ จากถนนลาดยางประปา – นานายอำพัน กลมงาม สายที่ 2 จากถนนลาดยางสระหนองบัวแดง – นานายฉลวย และสายที่ 3 จากบ้านสวนนายบุญเพ็ง – นานายทองอยู่ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองน้ำใส [ 30 พ.ย. 542 ]378
72 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซับนกแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบล หนองน้ำใส บริเวณรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซับนกแก้ว [ 30 พ.ย. 542 ]458
73 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองน้ำใส หมู่ที่ 3 ตำบลหนองน้ำใส บริเวณรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองน้ำใส [ 30 พ.ย. 542 ]569
74 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 สาย หมู่ที่ 2 ตำบล หนองน้ำใส [ 30 พ.ย. 542 ]354
75 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนลาดยางข้างศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กหนองน้ำใส – ขอบสระประมง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองน้ำใส [ 30 พ.ย. 542 ]367
76 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหน้าสำนักสงฆ์ซับอ่างคำ – บ้านนางวิจิตตรา หมู่ที่ 4 ตำบลหนองน้ำใส [ 30 พ.ย. 542 ]402
77 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางแต๋ว – บ้านนายสำลี ผลจันทรา หมู่ที่ 1 ตำบลหนองน้ำใส [ 30 พ.ย. 542 ]365
78 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนคอนกรีตสระประมง – ถนนลาดยางทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลหนองน้ำใส [ 30 พ.ย. 542 ]372
79 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร จำนวน 2 สาย สายที่ ๑ จากหน้า บ้านนางเกศนี แก้วสี - ติดเขตซับอ่างคำ สายที่ 2 จากบ้านนายประนอม - ติดเขตช่องกุ่ม หมู่ที่ 5 ตำบลหนองน้ำใส [ 30 พ.ย. 542 ]398
80 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร จากคลองเดือนห้า – เขตพื้นที่หนอง หล่ม หมู่ที่ 6 ตำบลหนองน้ำใส [ 30 พ.ย. 542 ]390
 
|1|2|3หน้า 4|5