องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.nong-namsai.go.th

 
 
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการตามการรับแจ้งเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2564 [ 30 ธ.ค. 2564 ]4
2 การบริการประชาชนสายด่วนเพื่อประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส [ 14 ธ.ค. 2564 ]5
3 รายงานผลการดำเนินการตามการรับแจ้งเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2564 [ 5 ต.ค. 2564 ]3
4 รายงานผลการดำเนินงานการตามรับแจ้งเรื่องราวร้องเรียน / ร้องทุกข์ ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2564 [ 2 ก.ค. 2564 ]3
5 หนังสือ แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเกิดโรคระบาดสัตว์ [ 17 มิ.ย. 2564 ]82
6 รายงานผลการดำเนินการตามการรับแจ้งเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]3
7 คำสั่ง ที่่ 84 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน [ 29 มี.ค. 2564 ]3
8 คำสั่ง ที่่ 78 / 2564 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่่ปฏิบัติหน้าที่่ในศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส [ 29 มี.ค. 2564 ]4
9 คำสั่ง ที่่ 77 / 2564 เรื่อง แต่ตั้งเจ้าหน้าที่่่รับผิดชอบรับแจ้งเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ ยื่นเป็นเอกสาร แจ้งผ่านทางเว็บไซต์ และ ผ่านทางโทรศัพท์ [ 29 มี.ค. 2564 ]3
10 คำสั่ง เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่่่่ในศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของอบต.หนองน้ำใส [ 22 มิ.ย. 2563 ]90
11 ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่่ปฏิบัติหน้าที่่ในศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 22 มิ.ย. 2563 ]91
12 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน [ 22 มิ.ย. 2563 ]91
13 คำสั่ง เลขที่่่ 326 ปี 2561 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของอบต.หนองน้ำใส [ 26 ธ.ค. 2561 ]91
14 ประกาศ เรืองง การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ช่วยเหลือประชาชน [ 28 ธ.ค. 2560 ]91