องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.nong-namsai.go.th

 
 
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล หนองน้ำใสผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2562 [ 9 เม.ย. 2562 ]167
2 โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 26 ธ.ค. 2561 ]254
3 คำสั่งที่่่ 328 ปี 2561 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประสัมพันธ์ การปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนการทำงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และการให้บริการ ประจำปีงบประณ 2562 [ 26 ธ.ค. 2561 ]138
4 คำสั่งที่่่ 328 ปี 2561 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประสัมพันธ์ การปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนการทำงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และการให้บริการ ประจำปีงบประณ 2562 [ 26 ธ.ค. 2561 ]138
5 คำสั่งที่่่ 329 ปี 2561 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดดำเนินงานของศูนย์บริการอินเตอร์เน็ต wifi [ 26 ธ.ค. 2561 ]150
6 คำสั่งเลขที่่่ 331 ปี 2561 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการขอรับหนังสือรับรองต่างๆ [ 26 ธ.ค. 2561 ]129
7 คำสั่ง ที่่ 323 ปี 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี งบประมาณ 2562 [ 26 ธ.ค. 2561 ]131
8 ประกาศ ประมวลจิรยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่นประจำปี งบประมาณ 2562 [ 26 ธ.ค. 2561 ]130
9 ประกาศ เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการองคืการบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 26 ธ.ค. 2561 ]125
10 โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดขั้นตอน การทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 28 ธ.ค. 2560 ]159