องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.nong-namsai.go.th

 
 
ประชาสัมพันธ์หน่วยงานอื่น
ข้อมูลทั้งหมด 83 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่่ 26 กันยายน 2565 [ 8 พ.ย. 2565 ]9
2 แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชมชนครั้งที่่ 38 / 2565 [ 8 พ.ย. 2565 ]9
3 แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชมชนครั้งที่่ 39 / 2565 [ 8 พ.ย. 2565 ]8
4 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง [ 8 พ.ย. 2565 ]10
5 ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการฝึคอบรมหลักสูตรเพ่ิมประสิทธิภาพ (หลักสุตรระยะสั้น) ของสถาบันพัฒนาบุลากรท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 7 พ.ย. 2565 ]11
6 การรับฟังความคิดเห็นหลักการสำคัญประกอบการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493 [ 7 พ.ย. 2565 ]9
7 แจ้งประกาศคณะกรรมการว่า "ด้วยฉลาก เรื่อง ให้สินค้าที่มีรังสีอัลตราไวโอเลต ความยาวคลื่นช่วงชี เป็นสินค้าควบคุมฉลาก [ 1 พ.ย. 2565 ]13
8 ประชาสัมพันธ์โครงการประเภทรายจ่ายเพื่อการลงทุน ประเภทค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว [ 1 พ.ย. 2565 ]12
9 สรุปผลการประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่่ 29 สิงหาคม 2565 [ 7 ต.ค. 2565 ]25
10 แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชมชนครั้งที่่ 33/ 2565 [ 7 ต.ค. 2565 ]21
11 แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชมชนครั้งที่่ 34/ 2565 [ 7 ต.ค. 2565 ]22
12 แจ้งประกาศคณะกรรมการว่า "ด้วยฉลาก เรื่อง ให้ผลิตภัณฑ์สารเพ่ิมประสิทธิภาพพืชและผลิตภัณฑ์สารปรับปรุงดินเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก [ 7 ต.ค. 2565 ]22
13 ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน [ 7 ต.ค. 2565 ]22
14 การประชาสัมพันธ์การจัดสร้างวัตถุมงคล เนื่องในโอกาสสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี [ 7 ต.ค. 2565 ]23
15 การประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 [ 7 ต.ค. 2565 ]22
16 แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชมชนครั้งที่่ 35-36/ 2565 [ 7 ต.ค. 2565 ]18
17 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการประเภทรายจ่ายเพื่อการลงทุน ประเภทค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของอบจ.สระแก้ว [ 7 ต.ค. 2565 ]19
18 แจ้งประกาศคณะกรรมการว่า "ด้วยฉลาก เรื่อง ให้ผลิตภัณฑ์สารเพ่ิมประสิทธิภาพพืชและผลิตภัณฑ์สารปรับปรุงดินเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก [ 3 ต.ค. 2565 ]24
19 การรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]25
20 ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงือนไขสำหรับรถยนต์ที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรชั่วคราว [ 30 ก.ย. 2565 ]25
 
หน้า 1|2|3|4|5