องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.nong-namsai.go.th

 
 
ประชาสัมพันธ์หน่วยงานอื่น
ข้อมูลทั้งหมด 54 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ปิดประกาศพระราชกฤษฎีกากำหนดไม้หวงห้าม (ฉบับที่่2) พ.ศ. 2565 [ 1 ก.ค. 2565 ]0
2 หนังสือ กำหนดให้พื้นที่ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นเขตสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ [ 15 มิ.ย. 2565 ]2
3 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศการขอรับมรดกสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน [ 13 มิ.ย. 2565 ]6
4 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่ 27-28 / 2564 [ 17 ส.ค. 2564 ]79
5 ประกาศที่นายกรัฐมนตรีลงนาม ณ วันที่่่ 22 กรกฎาคม 2564 [ 17 ส.ค. 2564 ]76
6 การส่งข้อมูลการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่ 29/ 2564 [ 17 ส.ค. 2564 ]73
7 ผลการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ทสม ในจังหวัดสระแก้ว [ 17 ส.ค. 2564 ]73
8 หนังสือ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างฯ [ 12 ก.ค. 2564 ]76
9 หนังสือ ขอความร่วมือประชาสัมพันธ์ การแพร่ระบาดของโรคระบาดสัตว์ ชนิดลัมปีสกิน [ 25 มิ.ย. 2564 ]76
10 หนังสือ ประกาศที่นายกรัฐมนตรีลงนาม ณ วันที่่ 25 พฤษภาคม 2564 [ 17 มิ.ย. 2564 ]78
11 แจ้งผลการประชุมของศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศปภ.ศบค) เกี่ยวกับการประชุมสภาครั้งแรกภายใต้ข้อกำหนดออกตามความมาตราใน มาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 [ 17 มิ.ย. 2564 ]74
12 กำหนดวันสอบแข่งขุันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 16 มิ.ย. 2564 ]72
13 การส่งข้อมูลการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่่ 19-20/2564 [ 14 มิ.ย. 2564 ]75
14 ประชาสัมพันธ์โครงการ "Pre-Order ผลไม้ตามฤดูกาล ผ่านช่องทาง E-Commerce [ 14 มิ.ย. 2564 ]75
15 เรื่อง สรุปผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 เมื่อวันที่่่ 10 และ 11 พฤษภาคม 2564 [ 27 พ.ค. 2564 ]73
16 เรื่อง ข้อกำหนดของนายกรัฐมนตรี [ 27 พ.ค. 2564 ]71
17 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่่ 17 - 18 / 2564 [ 25 พ.ค. 2564 ]71
18 การใช้คำขวัญของจิตอาสาพระราชทาน [ 25 พ.ค. 2564 ]75
19 หนังสือ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช [ 24 พ.ค. 2564 ]69
20 หนังสือ ขอความร่วมมือเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ "พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤต COVID - 19 [ 21 พ.ค. 2564 ]77
 
หน้า 1|2|3