องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.nong-namsai.go.th

 
 
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน [ 26 เม.ย. 2565 ]31
2 ประกาศ เรื่อง ขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส [ 21 เม.ย. 2565 ]12
3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565ของ องค์การบริาหารส่วนตำบลหนองน้ำใส รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) [ 20 เม.ย. 2565 ]39
4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริาหารส่วนตำบลหนองน้ำใส รอบ 6 เดือน [ 12 พ.ค. 2564 ]96
5 การประกาศเจตจำนงสุจริตในการทำงาน [ 23 เม.ย. 2564 ]87
6 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการทำงานประจำปี 2564 [ 23 เม.ย. 2564 ]93
7 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 2 เม.ย. 2564 ]101
8 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 2 เม.ย. 2564 ]94
9 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่่ [ 1 เม.ย. 2564 ]91
10 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]91
11 รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน รอบ 6 เดือน (ตค - มีค.2564) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]95
12 ประกาศเจตจำนงค์ในการบริหารงานด้วยความซื้อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ [ 2 พ.ย. 2563 ]90
13 ประกาศ เรื่อง การใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส [ 22 มิ.ย. 2563 ]93
14 แผนป้องกันปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2562- 2564) [ 28 มิ.ย. 2562 ]99
15 เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต [ 20 มิ.ย. 2562 ]103
16 ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส [ 20 มิ.ย. 2562 ]104
17 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 20 มิ.ย. 2562 ]105
18 เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต [ 16 ธ.ค. 2561 ]96
19 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 2561-2564 [ 18 ก.ค. 2561 ]96
20 เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น [ 14 มี.ค. 2561 ]102
 
หน้า 1|2