องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.nong-namsai.go.th

 
 
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน) [ 7 มี.ค. 2566 ]19
2 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 9 ธ.ค. 2565 ]20
3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566 - 2570) [ 5 ต.ค. 2565 ]36
4 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) [ 5 ต.ค. 2565 ]31
5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน [ 26 เม.ย. 2565 ]109
6 ประกาศ เรื่อง ขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส [ 21 เม.ย. 2565 ]89
7 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565ของ องค์การบริาหารส่วนตำบลหนองน้ำใส รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) [ 20 เม.ย. 2565 ]118
8 ประกาศ เจตนารมย์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 6 ม.ค. 2565 ]27
9 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริาหารส่วนตำบลหนองน้ำใส รอบ 6 เดือน [ 12 พ.ค. 2564 ]183
10 การประกาศเจตจำนงสุจริตในการทำงาน [ 23 เม.ย. 2564 ]172
11 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการทำงานประจำปี 2564 [ 23 เม.ย. 2564 ]180
12 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 2 เม.ย. 2564 ]183
13 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 2 เม.ย. 2564 ]181
14 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่่ [ 1 เม.ย. 2564 ]170
15 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]171
16 รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน รอบ 6 เดือน (ตค - มีค.2564) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]184
17 ประกาศเจตจำนงค์ในการบริหารงานด้วยความซื้อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ [ 2 พ.ย. 2563 ]170
18 ประกาศ เรื่อง การใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส [ 22 มิ.ย. 2563 ]174
19 แผนป้องกันปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2562- 2564) [ 28 มิ.ย. 2562 ]180
20 เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต [ 20 มิ.ย. 2562 ]188
 
หน้า 1|2