องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.nong-namsai.go.th

 
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส
ข้อมูลทั้งหมด 68 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   [ 6 ก.ค. 2566 ]15
22 ประกาศ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 7 มิ.ย. 2566 ]21
23 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่่ 1 พ.ศ. 2566 [ 25 พ.ค. 2566 ]13
24 ประกาศ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 18 เม.ย. 2566 ]14
25 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง จากกรมธนารักษ์เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 ประกาศ ณ วันที่ 3 มีนาคม 2566 [ 3 มี.ค. 2566 ]22
26 ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 8 ก.พ. 2566 ]11
27 ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนันจากการปฏิบัติหน้าที่ (์No Gift Policy) [ 7 ก.พ. 2566 ]21
28 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส พ.ศ.2566 [ 20 ม.ค. 2566 ]14
29 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส เรื่อง เจตนารมย์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 10 ม.ค. 2566 ]15
30 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส เรื่อง นโยบายคุณธรรมจริยธรรม มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 10 ม.ค. 2566 ]15
31 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565 [ 29 ธ.ค. 2565 ]15
32 ประกาศ เรื่อง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 28 ธ.ค. 2565 ]24
33 ประกาศ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 22 ธ.ค. 2565 ]25
34 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส เรื่อง มาตรการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจและมาตรการดำเนินทางวินัยของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 17 พ.ย. 2565 ]15
35 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส เรื่อง หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 17 พ.ย. 2565 ]22
36 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส เรื่อง นโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 17 พ.ย. 2565 ]14
37 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 14 พ.ย. 2565 ]31
38 ประกาศ การขึ้นบัญชีรายชื่อและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ [ 14 พ.ย. 2565 ]33
39 ประกาศ การขึ้นบัญชีรายชื่อและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ [ 14 พ.ย. 2565 ]29
40 ประกาศ การขึ้นบัญชีรายชื่อและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกขยะ) [ 14 พ.ย. 2565 ]29
 
|1หน้า 2|3|4