องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.nong-namsai.go.th

 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่่ 1 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส [ 30 ก.ย. 2565 ]65
2 โครงการยกย่องผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2564 [ 10 ม.ค. 2565 ]98
3 ประกาศ การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติของพนักงานส่วนตำบล [ 4 พ.ค. 2564 ]165
4 ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครึ่งปีหลัง) [ 5 เม.ย. 2564 ]174
5 ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบการเมินครั้งที่่ 2 (ครึ่งปีหลัง) [ 5 เม.ย. 2564 ]168
6 โครงการยกย่องผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2563 [ 8 ม.ค. 2564 ]171
7 ประกาศ มาตรการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจและมาตรการดำเนินทางวินัยของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 5 ม.ค. 2564 ]162
8 คำสั่งที่่่ 387/ 2563 ลว 29 ธันวาคม 2563 เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด [ 29 ธ.ค. 2563 ]160
9 เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนปลัด [ 29 ธ.ค. 2563 ]169
10 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 23 ต.ค. 2563 ]166
11 รายงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ห้วง 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 [ 19 ต.ค. 2563 ]170
12 ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 5 ต.ค. 2563 ]169
13 ประกาศ หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ขององค์กางบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส [ 5 ต.ค. 2563 ]164
14 ประกาศ กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ประเภทสามัญ [ 4 ก.ย. 2563 ]159
15 โครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดความรุ้บุคลากรในองค์กร (อบรมวินัยเบื้องต้นแก่ พนักงานท้องถิ่น) ประจำปี 2563 วันที่่ 6 สิงหาคม 2563 [ 6 ส.ค. 2563 ]152
16 ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ จริยธรรมของข้าราชการ และ การส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการรักษาวินัย [ 6 ส.ค. 2563 ]157
17 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานประจำงบประมาณ 2562 [ 2 ก.ค. 2562 ]165
18 รายงานผลดำเนินงานโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานประจำงบประมาณ 2562 [ 2 ก.ค. 2562 ]168
19 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 [ 29 มิ.ย. 2562 ]171
20 โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล หนองน้ำใสผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2561 [ 20 มิ.ย. 2562 ]175
 
หน้า 1|2