องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.nong-namsai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 324 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่ง คนงาน (สำนักปลัด) [ 20 ก.ย. 2564 ]181
102 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่ง ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (สำนักปลัด) [ 20 ก.ย. 2564 ]184
103 หนังสือขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศการขอรับมรดกสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน [ 10 ก.ย. 2564 ]171
104 ประชาสัมพันธ์แผ่นพับอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดสระแก้ว [ 10 ก.ย. 2564 ]191
105 หนังสือ การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่่ 32-33/ 2564 [ 9 ก.ย. 2564 ]165
106 หนังสือ ผลการคัดเลือกเกษตรเข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว [ 9 ก.ย. 2564 ]161
107 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ครั้งที่่่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 ก.ย. 2564 ]188
108 หนังสือ ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศการขอรับมรดกสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน [ 30 ส.ค. 2564 ]154
109 หนังสือ ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศการขอรับมรดกสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน [ 30 ส.ค. 2564 ]147
110 การส่งข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่ 30/ 2564 [ 25 ส.ค. 2564 ]145
111 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่ 31/ 2564 [ 25 ส.ค. 2564 ]146
112 หนังสือกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายยานพาหนะและค่าดูแลรักษายานพาหนะ พ.ศ.2564 [ 23 ส.ค. 2564 ]144
113 ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ มหาดไทยชวนรู้ประจำเดือน มิถุนายน 2564 [ 17 ส.ค. 2564 ]158
114 ประกาศ แจ้งการปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ( 5 กรกฎาคม 2564 ถึง 16 กรกฎาคม 2564) [ 5 ก.ค. 2564 ]157
115 การประชุมประชาคมการจัดจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) [ 16 มิ.ย. 2564 ]158
116 หนังสือ เรียน กำนันตำบลหนองน้ำใส / ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่่ 1 - 10 เรื่อง การประชุมประชาคมการจัดจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) [ 16 มิ.ย. 2564 ]277
117 หนังสือ เรียนนายอำเภอวัฒนานคร เรื่อง ขอส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่่่ 4 พ.ศ. 25564 [ 18 พ.ค. 2564 ]370
118 ประกาศ แจ้งการปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกีัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ระหว่างวันที่่่ 18 พฤษภาคม 2564 ถึง วันที่่ 31 พฤษภาคม 2564 [ 17 พ.ค. 2564 ]163
119 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 29 เม.ย. 2564 ]173
120 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ตำแหน่ง คนงาน [ 29 เม.ย. 2564 ]153
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17