องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.nong-namsai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 327 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ - ครุภัณฑ์ ที่ชำรุดไม่ได้ใช้ราชการแล้ว [ 9 ก.ค. 2567 ]6
2 คำสั่ง ที่ 277 / 2567 เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ปฏิบัติราชการแทน [ 1 ก.ค. 2567 ]6
3 ประกาศ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่ีนเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทีว่าง [ 19 มิ.ย. 2567 ]10
4 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานเพื่อเปลี่ยนสายงานจากสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ [ 14 พ.ค. 2567 ]25
5 ประกาศ รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส [ 24 เม.ย. 2567 ]23
6 ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ (ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ) [ 24 เม.ย. 2567 ]20
7 ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ (ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ) [ 24 เม.ย. 2567 ]15
8 ประกาศ การพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอัคคีภัย [ 2 เม.ย. 2567 ]13
9 ประกาศใช้ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2567 [ 20 มี.ค. 2567 ]16
10 ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานนส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานเพื่อเปลี่ยนสายงาน ประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ [ 14 มี.ค. 2567 ]24
11 ขอเชิญร่วมโครงการวัดประชารัฐ สร้างสุข ประจำปี 2567 [ 7 มี.ค. 2567 ]18
12 ประกาศ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลสายผู้บริหาร [ 5 มี.ค. 2567 ]20
13 ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร [ 5 มี.ค. 2567 ]22
14 ประกาศ เรื่อง ผลคะแนนการสอบ (ภาค ก, ข, ค) เพื่อคัดเลือกบุคคลทั่วไปบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ครั้งที่ 1) [ 30 พ.ย. 2566 ]52
15 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ครั้งที่ 1) [ 30 พ.ย. 2566 ]29
16 ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 30 พ.ย. 2566 ]18
17 ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ [ 30 พ.ย. 2566 ]20
18 ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) [ 30 พ.ย. 2566 ]18
19 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นพนักงานจ้างประเภคพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) [ 24 พ.ย. 2566 ]17
20 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป (ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ และ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) [ 24 พ.ย. 2566 ]27
21 ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการอบเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 24 พ.ย. 2566 ]23
22 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามหลัก "เปลี่ยนผู้เสพ เป็นผู้ป่วย" [ 23 พ.ย. 2566 ]17
23 ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 20 พ.ย. 2566 ]20
24 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่1) [ 8 พ.ย. 2566 ]12
25 ประกาศ เรื่อง กำหนดให้สถานที่ราชการ สถานที่สาธารณะ เป็นเขตปลอดบุหรี่และเขตห้ามสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ [ 20 ต.ค. 2566 ]4
26 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2566 [ 17 ต.ค. 2566 ]20
27 แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเสนอขอรับเงินรางวัลประจำปีสำหรับอปท [ 11 ต.ค. 2566 ]485
28 แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเสนอขอรับเงินรางวัลประจำปีสำหรับอปท (เพิ่มเติม) มิติที่ 1 ด้านประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดที่ 6 [ 11 ต.ค. 2566 ]44
29 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 10 ต.ค. 2566 ]23
30 ประกาศ เรื่อง การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2567 [ 9 ต.ค. 2566 ]23
31 ประกาศ ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 2) (รอบระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 [ 5 ต.ค. 2566 ]29
32 ประกาศ เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ในระดับดีเด่น (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 5 ต.ค. 2566 ]25
33 ประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]23
34 ประกาศ เรื่อง การกำหนดการมาปฏิบัติหน้าที่ราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]3230
35 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]19
36 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 29 ก.ย. 2566 ]20
37 แจ้งประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 21 ก.ย. 2566 ]11
38 ประกาศ เรือง แจ้งการปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส [ 7 ก.ย. 2566 ]24
39 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2566 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว [ 30 ส.ค. 2566 ]36
40 ประกาศ เรื่อง ผลคะแนนการสอบ (ภาค ก,ข) เพื่อคัดเลือกบุคคลทั่วไปบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำลหนองน้ำใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 4 ส.ค. 2566 ]33
41 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 4 ส.ค. 2566 ]29
42 ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน [ 4 ส.ค. 2566 ]34
43 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นพนักงานจ้างประเภทพนักงานจ้างทั่วไป [ 26 ก.ค. 2566 ]29
44 ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและเรียบเกี่ยวกับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 26 ก.ค. 2566 ]29
45 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การฝึกภาคสนามของกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 7 ก.ค. 2566 ]31
46 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 6 ก.ค. 2566 ]36
47 ขอเสนอแผนการดูแลรายบุคคล สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ [ 4 ก.ค. 2566 ]3
48 ประกาศ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือขาราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 7 มิ.ย. 2566 ]23
49 การประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส [ 25 พ.ค. 2566 ]30
50 ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว เรื่อง กำหนดระยะเวลาให้ทายาทของเกษตรกรยื่นคำขอรับการจัดสรรที่ดินแทนที่ภายใน เวลา 1 ปี [ 18 พ.ค. 2566 ]36
51 ประกาศ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 18 เม.ย. 2566 ]29
52 ประกาศยกย่องชุมชน องค์กร อำเภอและจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 29 มี.ค. 2566 ]36
53 ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว เรื่อง การตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน กรณีภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูงพบร่องรอยการลักลอบขุดหน้าดิน [ 27 มี.ค. 2566 ]32
54 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง จากกรมธนารักษ์เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 [ 3 มี.ค. 2566 ]28
55 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 [ 17 ก.พ. 2566 ]33
56 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง [ 7 ก.พ. 2566 ]45
57 การกำหนดสมัยประชุมสภาสามัญ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 6 ก.พ. 2566 ]3
58 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงที่มีช้างป่าอาศัยหรือหากิน [ 2 ก.พ. 2566 ]32
59 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายประชาสัมพันธ์โครงการ [ 19 ม.ค. 2566 ]31
60 ขอเชิญเข้าร่วมงานโครงการรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 11 ม.ค. 2566 ]36
61 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การฝึกภาคสนามของกองพันหหารราบที่่ 2 กรมทหารราบที่่ 12 รักษาพระองค์ [ 7 ธ.ค. 2565 ]61
62 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 14 พ.ย. 2565 ]48
63 ประกาศ การขึ้นบัญชีรายชื่อและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ [ 14 พ.ย. 2565 ]41
64 ประกาศ การขึ้นบัญชีรายชื่อและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ [ 14 พ.ย. 2565 ]42
65 ประกาศ การขึ้นบัญชีรายชื่อและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกขยะ) [ 14 พ.ย. 2565 ]38
66 ขอประชาสัมพันธ์โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน ปีการศึกษา 2566 (โครงการครูรัก(ษ์) ถิ่น รุ่นที่ 4) [ 14 พ.ย. 2565 ]37
67 ขอเชิญร่วมหน่วยบริการอำเภอยิ้ม..เคลือนที่่ และหน่วยบริการ อบต.ยิ้ม เคลื่อนที่่ วันที่่่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ วัดบ้านเนินสะอาด [ 10 พ.ย. 2565 ]45
68 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นพนักงานจ้างประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 3 พ.ย. 2565 ]53
69 ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 3 พ.ย. 2565 ]48
70 ประชาสัมพันธ์แผ่นพับ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 2 พ.ย. 2565 ]36
71 ขอความร่วมมือจัดส่งกระทงแะลนางนพมาศ เข้าร่วมโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 [ 1 พ.ย. 2565 ]54
72 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 28 ต.ค. 2565 ]61
73 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 25 ต.ค. 2565 ]44
74 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 17 ต.ค. 2565 ]32
75 ประกาศ การจัดแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2566 [ 11 ต.ค. 2565 ]48
76 ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 3 ต.ค. 2565 ]53
77 ประกาศ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่่ 1 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส [ 30 ก.ย. 2565 ]68
78 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 30 ก.ย. 2565 ]50
79 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 30 ก.ย. 2565 ]47
80 ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 [ 16 ก.ย. 2565 ]78
81 ขอเชิญร่วมทำบุญและฟังเทศน์บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมี [ 14 ก.ย. 2565 ]68
82 ขอเชิญร่วมทำบุญและฟังเทศน์บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมี [ 14 ก.ย. 2565 ]60
83 ประกาศ เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างประจำปี พ.ศ. 2565 [ 25 พ.ค. 2565 ]144
84 ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy) [ 20 เม.ย. 2565 ]138
85 ประชาสัมพันธ์การแจกถุงยังชีพ [ 5 เม.ย. 2565 ]140
86 หนังสือ สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว สาขาอรัญประเทศ เรื่อง ขอความร่วมมือปิดประกาศเงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี [ 5 เม.ย. 2565 ]146
87 ประชาสัมพันธ์การลงพื้นที่่เพื่อฉีดยาฆ่าเชื้อในพื้นที่่่ ที่มีผู้ติดเชื้อโควิด 19 [ 22 มี.ค. 2565 ]142
88 คำสั่ง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 10 มี.ค. 2565 ]148
89 ประชาสัมพันธ์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส [ 10 มี.ค. 2565 ]24
90 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 [ 7 มี.ค. 2565 ]146
91 ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างตามภารกิจ ครั้งที่่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25652 [ 2 ก.พ. 2565 ]180
92 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครฝึกอบรมฝีมือแรงงาน [ 18 ม.ค. 2565 ]245
93 ประกาศ เรื่อง กำหนดให้สถานที่ราชการ สถานที่สาธารณะ เป็นเขตปลอดบุหรี่และเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ [ 17 ม.ค. 2565 ]19
94 แผนการจัดการความรู้กองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 12 ม.ค. 2565 ]38
95 การประกาศรายชื่อผู้สมัครสมาชิกสภา และ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริส่วนตำบลหนองน้ำใส [ 22 ต.ค. 2564 ]194
96 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 12 ต.ค. 2564 ]193
97 ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครอองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA ) ประจำปี 2564 [ 7 ต.ค. 2564 ]195
98 หนังสือ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม [ 4 ต.ค. 2564 ]187
99 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้่ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 อำเภอวัฒานคร จังหวัดสระแก้ว [ 30 ก.ย. 2564 ]21
100 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้่ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 อำเภอวัฒานคร จังหวัดสระแก้ว [ 30 ก.ย. 2564 ]26
101 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน [ 27 ก.ย. 2564 ]203
102 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ตำแหน่ง คนงาน [ 27 ก.ย. 2564 ]188
103 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 27 ก.ย. 2564 ]189
104 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่ง คนงาน (สำนักปลัด) [ 20 ก.ย. 2564 ]187
105 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่ง ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (สำนักปลัด) [ 20 ก.ย. 2564 ]191
106 หนังสือขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศการขอรับมรดกสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน [ 10 ก.ย. 2564 ]177
107 ประชาสัมพันธ์แผ่นพับอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดสระแก้ว [ 10 ก.ย. 2564 ]197
108 หนังสือ การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่่ 32-33/ 2564 [ 9 ก.ย. 2564 ]168
109 หนังสือ ผลการคัดเลือกเกษตรเข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว [ 9 ก.ย. 2564 ]164
110 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ครั้งที่่่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 ก.ย. 2564 ]191
111 หนังสือ ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศการขอรับมรดกสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน [ 30 ส.ค. 2564 ]158
112 หนังสือ ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศการขอรับมรดกสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน [ 30 ส.ค. 2564 ]151
113 การส่งข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่ 30/ 2564 [ 25 ส.ค. 2564 ]148
114 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่ 31/ 2564 [ 25 ส.ค. 2564 ]149
115 หนังสือกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายยานพาหนะและค่าดูแลรักษายานพาหนะ พ.ศ.2564 [ 23 ส.ค. 2564 ]149
116 ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ มหาดไทยชวนรู้ประจำเดือน มิถุนายน 2564 [ 17 ส.ค. 2564 ]162
117 ประกาศ แจ้งการปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ( 5 กรกฎาคม 2564 ถึง 16 กรกฎาคม 2564) [ 5 ก.ค. 2564 ]163
118 การประชุมประชาคมการจัดจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) [ 16 มิ.ย. 2564 ]162
119 หนังสือ เรียน กำนันตำบลหนองน้ำใส / ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่่ 1 - 10 เรื่อง การประชุมประชาคมการจัดจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) [ 16 มิ.ย. 2564 ]296
120 หนังสือ เรียนนายอำเภอวัฒนานคร เรื่อง ขอส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่่่ 4 พ.ศ. 25564 [ 18 พ.ค. 2564 ]411
121 ประกาศ แจ้งการปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกีัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ระหว่างวันที่่่ 18 พฤษภาคม 2564 ถึง วันที่่ 31 พฤษภาคม 2564 [ 17 พ.ค. 2564 ]168
122 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 29 เม.ย. 2564 ]182
123 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ตำแหน่ง คนงาน [ 29 เม.ย. 2564 ]158
124 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 23 เม.ย. 2564 ]163
125 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง คนงาน [ 23 เม.ย. 2564 ]171
126 ประกาศ แจ้งการปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส [ 20 เม.ย. 2564 ]169
127 หนังสือ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วิธีการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 7 เม.ย. 2564 ]165
128 ร่าง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]164
129 สถิติการให้บริการการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]167
130 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่่ [ 1 เม.ย. 2564 ]154
131 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่่ [ 1 เม.ย. 2564 ]158
132 ขอส่งประกาศรับสมัครสอบเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนำ้ใส [ 30 มี.ค. 2564 ]171
133 ประกาศ มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 มี.ค. 2564 ]154
134 การประชาสัมพันธ์และยืนยันผู้ประกอบการ ร้านค้า บริการรายย่อน ในการลงทะเบียนเราชนะ [ 10 มี.ค. 2564 ]164
135 การช่วยเหลือผู้สุงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากโครงการเราชนะ [ 8 มี.ค. 2564 ]163
136 การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่่ ประจำเดือน มกราคม 2564 [ 23 ก.พ. 2564 ]151
137 ขอความอนุเคราะห์สำรวจแบบสอบถามความต้องการให้มีบริการรถจัดเก็บขยะมูลฝอยในตำบลหนองน้ำใส [ 14 ม.ค. 2564 ]169
138 รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 ธ.ค. 2563 ]165
139 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ครั้งที่่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]167
140 การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 28 ก.ย. 2563 ]157
141 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่่ 35- 36/ 2563 [ 25 ก.ย. 2563 ]149
142 ประกาศ เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ / เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 3 ก.ย. 2563 ]164
143 ประกาศ เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ / เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ค่ะ [ 3 ก.ย. 2563 ]171
144 หนังสือ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ชำระภาษี [ 21 ส.ค. 2563 ]157
145 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมประจำปี 2563 ครั้งที่่ 2 [ 14 ส.ค. 2563 ]998
146 หนังสือ การวาง banner สาระดีๆ จากศาลปกครอง [ 16 ก.ค. 2563 ]154
147 หนังสือ การเผยแพร่แนวทางการบริหารจัดการพาราควอตและคลอร์ไพริฟอสและคู่มือการปฏิบัติงานตามคำสั่งกรมวิชาการเกษตร ที่ 750/2563 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 [ 16 ก.ค. 2563 ]183
148 ประกาศ ข้อกำหนดและคำสั่งของคณะรัฐมนตรี [ 15 ก.ค. 2563 ]156
149 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่่ 3 ประจำปี 2562 ลงวันที่่่ 13 สิงหาคม 2562 [ 22 มิ.ย. 2563 ]152
150 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการ อว.สร้างงาน เฟส 2 [ 18 มิ.ย. 2563 ]165
151 ขอให้ปิดประกาศ การจดทะเบียนโอนมรดก รายนายลพ ออมสิน [ 18 มิ.ย. 2563 ]155
152 หนังสือ ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 8 มิ.ย. 2563 ]158
153 หนังสือ ขอส่งประกาศรับสมัครสอบเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 25 พ.ค. 2563 ]154
154 หนังสือ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 [ 11 ก.พ. 2563 ]146
155 หนังสือ ขอเชิญสมาชิกสภาอบต.ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 7 ก.พ. 2563 ]144
156 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส [ 27 ม.ค. 2563 ]148
157 เรื่อง รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการตราข้อบัญญัติตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 27 ม.ค. 2563 ]145
158 หนังสือขอเชิญร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ประจำปี 2563 [ 17 ม.ค. 2563 ]164
159 สาร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2562 [ 19 ธ.ค. 2562 ]171
160 หนังสืออำเภอวัฒนานคร ที่ สก 0418.1 ทับ ว 1093 ลว เรื่องแนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 28/2562 [ 17 ธ.ค. 2562 ]164
161 หนังสือ การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 28 พ.ย. 2562 ]148
162 รับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคไปฝึกงานประเทศญี่ปุ่น คลิกอ่านรายละเอียด [ 26 พ.ย. 2562 ]156
163 การประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย [ 26 พ.ย. 2562 ]158
164 หนังสือแนวทางการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่ 25/2562 [ 26 พ.ย. 2562 ]151
165 หนังสือ ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เพื่อขอให้ผู้ประสงค์ทำการเจาะน้ำบาดาล หรือการใช้น้ำบาดาลให้ ยื่นคำขอรับใบอนุญาติการประกอบกิจการน้ำบาดาล [ 14 พ.ย. 2562 ]179
166 หนังสือ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การแข่งขันฟุตบอลเพื่อเฟ้นหาเจ้าหนูชายแดนใต้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันฟุตบอลยุวชนโลก ณ ราชอาณาจักรนอร์เวย์ [ 4 พ.ย. 2562 ]151
167 หนังสือ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การลงสำรองภาษีที่ดินและปลูกสร้าง [ 28 ต.ค. 2562 ]153
168 เรี่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญติขอมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 22 ต.ค. 2562 ]155
169 หนังสือ ขอเชิญสมาชิกสภาอบต. เข้าร่วมการจัดหน่วยอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ ร่วมกับ อบต...เคลื่อนที่ [ 21 ต.ค. 2562 ]160
170 หนังสือ ขอท่านเข้าร่วมการจัดหน่วยอำเภอยิ้ม ..เคลื่อนที่ ร่วมกับ อบต...เคลื่อนที่ และขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย [ 21 ต.ค. 2562 ]160
171 หนังสือ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจดทะเบียนการค้าและประชาสัมพันธ์ โครงการ "Smart โชวห่วย" [ 21 ต.ค. 2562 ]151
172 หนังสือ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แจ้งประกาศกรมการปกครอง [ 21 ต.ค. 2562 ]163
173 ขอเชิญเด็กและเยาวชน ในการฝึกอบรมโครงการ "รักษ์ ป้องกัน ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น" [ 15 ต.ค. 2562 ]182
174 หนังสือ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 11 ต.ค. 2562 ]156
175 หนังสือ ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ ออกตามความในพระราชบัญญติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 [ 8 ต.ค. 2562 ]166
176 หนังสือ ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คำแนะนำการกำจัดแมลงหวี่ [ 8 ต.ค. 2562 ]157
177 หนังสือ การจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค [ 8 ต.ค. 2562 ]164
178 หนังสือ คู่มือพนักงานเจ้าหน้าที่่่ตามพระราชบัญญติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 [ 3 ต.ค. 2562 ]161
179 หนังสือ แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 18-19/2562 [ 25 ก.ย. 2562 ]156
180 หนังสือ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 [ 23 ก.ย. 2562 ]153
181 หนังสือ การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 20 ก.ย. 2562 ]156
182 หนังสือ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ คำแนะนำการจัดแมลงหวี่ [ 20 ก.ย. 2562 ]175
183 อบต.หนองน้ำใส ขออนุญาตแจ้ง ส่งประกาศอำเภอวัฒนานคร เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสำรวจความเสียหายพื้นที่่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ฝนทิ้งช่วงและฝนแล้ง ในพื้นที่่อำเภอวัฒนานคร [ 30 ส.ค. 2562 ]159
184 อบต.หนองน้ำใส ขออนุญาตแจ้ง ส่งประกาศอำเภอวัฒนานคร เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสำรวจความเสียหายพื้นที่่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ฝนทิ้งช่วงและฝนแล้ง ในพื้นที่่อำเภอวัฒนานคร [ 30 ส.ค. 2562 ]166
185 หนังสือ เปิดศูนย์รับบริจาคหนังสืออื่นๆและพิมพ์ต่างๆ [ 30 ส.ค. 2562 ]169
186 หนังสือ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 29 ส.ค. 2562 ]165
187 หนังสือ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 [ 19 ส.ค. 2562 ]271
188 เรื่อง ขออนุเคราะห์ใช้พื้นที่ทำการฝึกทบทวนการใช้อาวุธเพิ่มเติม [ 19 ส.ค. 2562 ]229
189 ประกาศ เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่่ 2 [ 14 ส.ค. 2562 ]162
190 หนังสือ ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศลสด๊กก๊อกธมมินิ-ฮาล์พมาราธอน [ 14 ส.ค. 2562 ]155
191 หนังสือ ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมโครการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก [ 13 ส.ค. 2562 ]164
192 หนังสือ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมผู้ที่จะเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ตำบลหนองน้ำใสประจำปี 2562 [ 13 ส.ค. 2562 ]168
193 ประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก [ 8 ส.ค. 2562 ]159
194 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล [ 8 ส.ค. 2562 ]153
195 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 8 ส.ค. 2562 ]151
196 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 8 ส.ค. 2562 ]151
197 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ส่งประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) [ 8 ส.ค. 2562 ]164
198 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3/2562 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 8 ส.ค. 2562 ]152
199 หนังสือ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แก้ไขประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 8 ส.ค. 2562 ]158
200 หนังสือ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 8 ส.ค. 2562 ]156
201 หนังสือ การอัญเชิญเถุ้าอัฐิของพระยาพิชัยดาบหัก วีรบุรุษกู้ชาตไทย กลับสู่มาตุภูมิณสรณ์สถานบ้านเกิด พระยาพิชัยดาบหัก ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ [ 24 ก.ค. 2562 ]168
202 หนังสือ การรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร [ 23 ก.ค. 2562 ]164
203 หนังสือ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงาน [ 10 ก.ค. 2562 ]164
204 หนังสือ แจ้งประชกาศบริษัทต่างๆ และแผนการจัดการสวนไม้เศรษฐอย่างยั่งยืน ต่อชุมชนรอบสวนป่า [ 10 ก.ค. 2562 ]166
205 หนังสือ ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศ และประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้าง [ 3 ก.ค. 2562 ]1022
206 หนังสือแจ้งออกหน่วยบริจาคโลหติ ประจำเดือน กรกฏาคม 2562 [ 3 ก.ค. 2562 ]157
207 หนังสือ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจำหน่วยชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม [ 2 ก.ค. 2562 ]169
208 หนังสือ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจประจำปีงบประมาณ 2562 [ 2 ก.ค. 2562 ]170
209 หนังสือ การเผาถ่านและครอบครองถ่านเพื่อการค้า [ 1 ก.ค. 2562 ]166
210 หนังสือ การประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย [ 24 มิ.ย. 2562 ]165
211 หนังสือ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคนพิการเข้ารับการเข้าการฝึกอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 23 มิ.ย. 2562 ]173
212 หนังสือ เรื่อง ปิดประกาศ 30 วัน แก้ไขเพิ่มเติม [ 18 มิ.ย. 2562 ]175
213 หนังสือ ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีนิธิภูมิพโลภิกขุ ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 17 มิ.ย. 2562 ]166
214 หนังสือประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิ่ง สันเขื่อนคลองพระสะทึง วังสมบูรณ์ ครํ้งที่ 1 [ 12 มิ.ย. 2562 ]185
215 ขอเชิญร่วมเข้าประชุมประชาคมระดับตำบล [ 24 พ.ค. 2562 ]169
216 ขอส่งบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและไม่แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือแจ้งเหตุไว้แล้วแต่เหตุนั้นไม่ใช่เหตุอันสมควร [ 23 พ.ค. 2562 ]204
217 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบ ตำแหน่ง คนงาน [ 5 เม.ย. 2562 ]169
218 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 19 มี.ค. 2562 ]168
219 หนังสือ อบต.วัฒนานคร แจ้งประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามถารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 13 มี.ค. 2562 ]177
220 อบต.หนองสังข์ แจ้ง ส่งประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกเป็นพนักงานจ้างพนักงานตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา [ 1 มี.ค. 2562 ]168
221 อบต.ผักขะ แจ้งประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง [ 27 ก.พ. 2562 ]231
222 หนังสือ อบต.ท่าเกวียน แจ้งขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ [ 25 ก.พ. 2562 ]165
223 ประกาศอบต.หนองน้ำใส แจ้งขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน [ 20 ก.พ. 2562 ]194
224 หนังสือ เทศบาลตำบลคลองหาด แจ้งรับโอน ย้าย [ 20 ก.พ. 2562 ]168
225 หนังสือ อบต.ผ่านศึก แจ้งขอความอนุเคราะห์ [ 20 ก.พ. 2562 ]174
226 หนังสือ การขอความอนุเคราะห์ใช้เสียงตามสายประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน-นักศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 [ 11 ก.พ. 2562 ]263
227 หนังสือ การขออนุญาตใช้เสียงประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน-นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 [ 11 ก.พ. 2562 ]169
228 หนังสือ การแก้ไขปัญหาไฟป่า ปี 2562 [ 8 ก.พ. 2562 ]161
229 หนังสือวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว แจ้งขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 [ 7 ก.พ. 2562 ]164
230 หนังสือ การกำหนดมาตรการในการป้องกันควบคุมการเผาอ้อย และการทำให้เกิดปัญหาหมอกควันไฟ [ 6 ก.พ. 2562 ]176
231 หนังสือ แจ้งขอปิดประกาศ เงินมัดจำรังวัดค้าง-บัญชีเกิน 5 ปี [ 6 ก.พ. 2562 ]167
232 การออกหน่วยรับบริจาคโลหิต อวัยวะและดวงตา ในเขตพื้นที่อำเภอวัฒนานคร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 [ 5 ก.พ. 2562 ]164
233 หนังสือ มาตรการช่วยเหลือเกษตรผู้ปลูกข้าว [ 5 ก.พ. 2562 ]163
234 หนังสือ แจ้งมติคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอส์แห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561 [ 5 ก.พ. 2562 ]171
235 หนังสือ การแก้ไขปัญหาการเผาในที่่โล่งและพื้นที่เกษตรเพื่อลดภาวะโลกร้อนและปัญหามลพิษทางอากาศ [ 4 ก.พ. 2562 ]163
236 ประกาศ เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล งบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 [ 1 ก.พ. 2562 ]162
237 ประกาศ เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 [ 1 ก.พ. 2562 ]158
238 หนังสือ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 [ 1 ก.พ. 2562 ]167
239 หนังสือ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตในระดับปริญญาโท [ 31 ม.ค. 2562 ]176
240 หนังสือ สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไท่เกิน 10 ไมคอน (PM10)และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM25) [ 24 ม.ค. 2562 ]171
241 ประกาศ เรื่อง แนวทางปฏิบัติ ขั้นตอน วิธีการอุทธรณ์ การขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการสำหรับประชาชนผู้ขอมาติดต่อข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวของทางราชการ พ.ศ. 2540 [ 23 ม.ค. 2562 ]166
242 อบต.ทัพราช แจ้ง รับโอนย้าย พนักงานส่วนตำบล [ 22 ม.ค. 2562 ]171
243 หนังสือ อำเภอวัฒนานคร แจ้งชี้แจงข้อเท็จจริงดำเนินการของกรมการปกครองและกรณีการดำเนินคดีกับผู้นำกลุ่ม (แชะห์) ที่มีพฤติการณ์หลอกลวงชาวไทยมุสลิมที่มีคว่ทประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์และพีะอุมเราะห์ [ 16 ม.ค. 2562 ]169
244 อบต.ท่าเกวียน แจ้ง รับโอนย้าย พนักงานส่วนตำบล [ 15 ม.ค. 2562 ]185
245 อบต.ท่าเกวียน แจ้ง รับโอนย้าย พนักงานส่วนตำบล [ 15 ม.ค. 2562 ]200
246 ขอความร่วมือประชาสัมพันธ์การจัดงาน"สมโภชวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2562" [ 14 ม.ค. 2562 ]173
247 หนังสือ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ประกวศการรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร [ 14 ม.ค. 2562 ]166
248 อบต.วัฒนานคร แจ้งประชาสัมพันธ์รับโอน ย้าย พนักงานส่วนตำบล [ 14 ม.ค. 2562 ]180
249 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 11 ม.ค. 2562 ]167
250 ขอความร่วมือประชาสัมพันธ์การจัดงาน"สมโภชวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2562" [ 11 ม.ค. 2562 ]175
251 รับโอนพนักงานส่วนตำบล อบต.หนองแวง [ 11 ม.ค. 2562 ]179
252 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน แจ้งรับสมัครบุคคลเข้าฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 2/2562 [ 11 ม.ค. 2562 ]164
253 ขอเชิญร่วมโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส ที่ทุกภาคส่่วนร่วมประจำปีงบประมาณ 2562 [ 9 ม.ค. 2562 ]175
254 ขอเชิญร่วมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส. ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 9 ม.ค. 2562 ]176
255 หนังสือ ประชาสัมพันธ์การรับโอนย้าย พนักงานส่วนตำบล [ 8 ม.ค. 2562 ]172
256 หนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลเพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 7 ม.ค. 2562 ]176
257 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล [ 4 ม.ค. 2562 ]166
258 ขอความร่วมมือเข้มงวดตรวจสอบการนำเข้าและเคลื่อนย้ายสุกรและซากสุกรตามแนวชายแดน [ 3 ม.ค. 2562 ]173
259 ประกาศรับสมัครโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล [ 3 ม.ค. 2562 ]162
260 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส [ 28 ธ.ค. 2561 ]165
261 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่ง คนงาน [ 26 ธ.ค. 2561 ]159
262 หนังสือประชาสัมพันธ์-การรับโอนย้าย-พนักงานส่วนตำบล-ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์ [ 24 ธ.ค. 2561 ]168
263 การเตรียมการให้ได้มาซึ่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง [ 19 ธ.ค. 2561 ]164
264 การประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย [ 14 ธ.ค. 2561 ]165
265 ประกาศรับสมัครสอบเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 7 ธ.ค. 2561 ]154
266 หนังสือ ส่งประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 3 ธ.ค. 2561 ]161
267 หนังสือประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง [ 30 พ.ย. 2561 ]159
268 หนังสือ ประชาสัมพันธ์เอกสารรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 [ 30 พ.ย. 2561 ]163
269 หนังสือ กิจกรรม bike อุ่นไอรัก [ 22 พ.ย. 2561 ]160
270 โครงการ"มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์เด็กเล็ก " ระยะที่2 [ 20 พ.ย. 2561 ]168
271 หนังสือ การตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจและเผยแพ่รประชาสัมพันธ์การจำหน่ายดอกไม้เพลิง [ 14 พ.ย. 2561 ]176
272 หนังสือ ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศและประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบ (เลือกสรร) [ 13 พ.ย. 2561 ]157
273 ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 [ 13 พ.ย. 2561 ]163
274 หนังสือ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง [ 12 พ.ย. 2561 ]163
275 หนังสือขอเชิญร่วมงานโครงการออกให้บริการสัญจรประชาชน [ 9 พ.ย. 2561 ]151
276 หนังสือ การจัดหน่วยบริการอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ [ 5 พ.ย. 2561 ]259
277 หนังสือ แจ้งแนวทางการประชาสัมพันธ์การให้บริการเอกสารการสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวิฒิสภา [ 5 พ.ย. 2561 ]161
278 ขอส่งประกาศกระทรวงพานิช เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการธงฟ้า [ 2 พ.ย. 2561 ]157
279 หนังสืออนุเคราะห์ประสานงาน เข้าร่วมอบรม [ 1 พ.ย. 2561 ]154
280 ประชาสัมพันธ์สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น [ 31 ต.ค. 2561 ]171
281 ระกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า รับสมัครตั้งแต่วันที่่่ 7 - 21 พฤศจิกายน 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลผักขะ [ 26 ต.ค. 2561 ]194
282 แจ้งประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 24 ต.ค. 2561 ]175
283 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 4 ต.ค. 2561 ]163
284 ส่งประกาศการลงทะเบียนองค์กร [ 4 ต.ค. 2561 ]176
285 หนังสือขอความอนุเคระาห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฏหมาย [ 3 ต.ค. 2561 ]164
286 หนังสือ-ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 26 ก.ย. 2561 ]165
287 หนังสือ-ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศ [ 24 ก.ย. 2561 ]175
288 หนังสือขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศ-การเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน [ 24 ก.ย. 2561 ]168
289 เผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย [ 20 ก.ย. 2561 ]162
290 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สู้อายุองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียนมหาดไทยว่าด้วยหลังเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่) พ.ศ. 2560 [ 16 ส.ค. 2561 ]163
291 หนังสือขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการฝึกอาชี่พหลักสูตรการทำเบเกอรี่ [ 3 ส.ค. 2561 ]165
292 ขอเชิญร่วมโครงการ กำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ [ 19 ก.ค. 2561 ]226
293 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพ หลักสูตรอาชีพเสริม สาขาการทำขนมไทย [ 4 ก.ค. 2561 ]178
294 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพ หลักสูตรอาชีพเสริม สาขาการแก้ไขและการบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้น [ 4 ก.ค. 2561 ]164
295 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพ หลักสูตรอาชีพเสริม สาขาการทำศิลปประดิษฐ์ [ 4 ก.ค. 2561 ]168
296 แจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก [ 4 ก.ค. 2561 ]160
297 แจ้งให้ทราบและเรียนเชิญทอดผ้าป่าสามัคคี [ 26 มิ.ย. 2561 ]149
298 แผ่นพับคู่มือการป้องกันและปราบปรามการทุจริต [ 22 มิ.ย. 2561 ]144
299 ประวัติปราชญ์ชาวบ้าน [ 20 มิ.ย. 2561 ]178
300 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างของอบต.หนองน้ำใส [ 4 พ.ค. 2561 ]148
301 ขอความร่วมมือประกาศติดตามบุคคลสูญหาย [ 4 พ.ค. 2561 ]144
302 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (สำนักปลัด) [ 30 เม.ย. 2561 ]144
303 การออกหน่วยรับบริจาคโลหิต อวัยวะและดวงตา ในเขตพื้นที่อำเภอวัฒนานคร ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 [ 30 เม.ย. 2561 ]147
304 การประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย [ 30 เม.ย. 2561 ]145
305 เชิญชวนร่วมโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ [ 26 เม.ย. 2561 ]135
306 การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างประจำปี พ.ศ. 2561 จำนวน 4 ตำแหน่ง รับสมัครตั้งแต่วันที่่่ 18 - 27 เมษายน 2561 [ 18 เม.ย. 2561 ]139
307 ขอความร่วมมือดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความเป็นอันตรายหรือความไม่ปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นจากสินค้าประเภทหน้าไม้จิ๋ว [ 4 เม.ย. 2561 ]159
308 หนังสือ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการออกหน่อยบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่่่ ประจำปี 2561 [ 28 ก.พ. 2561 ]131
309 คุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (มาตรการช่วยเหลือระยะที่ 2) [ 14 ก.พ. 2561 ]149
310 ประกาศช่วงเวลาสถานที่ที่ประชาชนในแต่ละตำบลยื่นความประสงค์ เข้าร่วมมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต [ 13 ก.พ. 2561 ]142
311 เรื่อง ขอแจ้งเตือนการแพร่ระบาดของแก๊งต้มตุ๋นหลอกลวงประชาชน [ 22 ม.ค. 2561 ]146
312 ประชาสัมพันธ์ เชิญร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่่่ ร่วมกับ องค์การรบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส...เคลื่อนที่่่ [ 16 ม.ค. 2561 ]165
313 คำขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 [ 10 ม.ค. 2561 ]147
314 เรื่อง การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 19 ธ.ค. 2560 ]256
315 ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความเหนและข้อเสนอแนะประกอบการจัดทำร่างกฎหมายระดับพระราชบัญญัติตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักกราช 2560 [ 11 ต.ค. 2560 ]179
316 สอบถามความสมัครใจในการโอนพนักงานเทศบาล [ 10 ต.ค. 2560 ]184
317 การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 4 ต.ค. 2560 ]151
318 เรื่อง การรับรองการมีชีวิตของผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปี งบประมาณ 2561 [ 4 ต.ค. 2560 ]235
319 ขอความอนุเคราห์ประชาสัมพันธ์ และปิดประกาศโครงการธงฟ้าประชาชารัฐ [ 27 ก.ย. 2560 ]152
320 ขอส่งแผ่นพับการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรผู้ปลูกข้าว ปี 2560 [ 9 ส.ค. 2560 ]151
321 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย การออกหน่วยรับบริจาคโลหิตในเขตพื้นที่่่อำเภอวัฒนานคร ประจำเดือน สิงหาคม 2560 [ 9 ส.ค. 2560 ]167
322 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ขอส่งประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส จำนวน 4 ประกาศ ดังนี้ [ 21 ก.ค. 2560 ]145
323 ขอส่งประกาศรับสมัครสอบเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตามหนังสือส่ง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส เลขที่่ สก 75801/ ว 439 ลงวันที่่ 26 มิถุนายน 2560 [ 26 มิ.ย. 2560 ]147
324 หนังสือ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ที่ สก 75801/ ว 72 เรื่อง ขอแจ้งประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน [ 21 ก.พ. 2560 ]448
325 หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0209.2/ ว 0713 เรื่อง การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ คำขวัญ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 9 ก.พ. 2560 ]423
326 ทดสอบการทำงานข่าวประชาสัมพันธ์ [ 3 ก.ย. 2558 ]125
327 คำขวัญเนื่องวันเด็ก [ 30 พ.ย. 542 ]132