วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ม.ค. 2562
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว ) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2562
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซับนกแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านซับเม็ก ตำบลหนองน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์ลดอุบัติเหตุช่วงปีใหม่ และรณรงค์สวมหมวกนิรภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2652 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2561
จ้างเหมายานพาหนะ ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาอาชีพราษฎรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตำบลหนองน้ำใส ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง