วันที่
ชื่อเรื่อง
11  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 42 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2561
ซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบมีล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2561
ซื้อโต๊ะทำงานชนิดเหล็ก ขนาดไม่ต่ำกว่า 120x60x70 เซนติเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2561
ซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดตู้เหล็ก 2 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2561
ซื้อเก้าอี้สำนักงาน หนิดหนัง PVC มีสวิงหลัง มีโช๊คปรับระดับ กว้าง 63 ซม. ลึก 64 ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2561
ซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด 80x150x75 เซนติเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2561
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ประมวณผลแบบที่ 1 จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2561
ซื้อหมึกเครื่องปริ๊เตอร์ Fuji Xerox รุ่น P๑๑๕w (สีดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง